Stikkordarkiv: Jes

Frans: -Jesus er ikke en Ånd

Frans sier at Jesus ikke er en Ånd, men et menneske. Han indikerer dermed at Gud er treenig, og at Ånden er en separat person fra Faderen og Sønnen:

Skriften sier det STIKK motsatte:

1Kor 8:6 «Så er det likevel for oss bare én Gud, vår Far, og alle ting er av Ham, og vi er til for Ham. Og det er én Herre, Jesus Kristus, og alle ting er ved Ham, og vi lever ved Ham.»

1Kor 15:45 «Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd.»

2Kor 3:17 «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

Hvem har størst autoritet? Bibelen eller mennesket Frans?

Det er viktig å skille mellom Jesu tid her på jorden, og tiden etter Hans oppstandelse. Han var på jorden fullt og helt et menneske, i fallent kjød, dog uten synd:

Rom 8:3 «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet.»

1Pet 2:22 «Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn.»

Frans snakker som om Jesus aldri sto opp legemlig fra de døde,  men at Han heller inntok en rolle lik de såkalte helgenene; som i følge den katolske vranglære, både kan motta bønn og være våre mellommenn ovenfor Gud. Med dette nedjusteres Sønnens status som den eneste Mellommannen mellom Gud og mennesker:

1Tim 2:5 «For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.»

Bibelen sier at Han sto opp fra de døde og arvet ALT som tilhørte Faderen (Hebr 1:2), til og med Hans navn (Jes 9:6). Han ble deretter OPPHØYET og herliggjort hos Faderen (Joh 17:1-11) og hele Guds fylde skulle dvele i Ham:

Kol 1:9 «For i Hans kropp bor hele Guddommens fylde.»

Sønnen arvet Faderens navn:

Hebr 1:4 «Han er blitt så mye høyere enn englene, fordi Han har arvet et mer framstående navn enn dem.»

Sønnen omtaler dette navnet som «Mitt nye navn», og det viser seg at det kun kan være snakk om ett navn – Faderens navn:

Jes 9:6 «For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»

Åp 3:12 «Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham og navnet på Min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.»

Åp 14:1 «Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne

Åp 22:3-4 «Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets trone skal være i Byen, og Hans tjenere skal tjene Ham. De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på deres panne

Syria

Jes 17:1 «Byrden om Damaskus: Se, Damaskus skal opphøre å være en by, den skal bli til en ruinhaug.»

Like før enden skal Damaskus bli en ruinhaug, og «Syrias rest skal bli som Israels barn i herlighet» (Jes 17:3)

Nå har også Frankrike, i tillegg til Russland, meldt seg inn i gruppen som vil bombe ISIL i Syria:

http://www.bbc.com/news/world-europe-34173983

USA, som etter sigende vil kvitte seg med Assad, må nå også hanskes med Frankrike. Det ligger i kortene at hele Syria vil bli en ruinhaug, hvor selv de gamle templene blir gruslagt.

Edens hage

De lærde strides om hvor Eden og Edens hage opprinnelig lå før Syndefloden. Noen sier Mesopotamia, for der ligger elvene Eufrat og Tigris (Hiddekel) i dag. Bibelen sier at hagen lå mot øst i Eden.

1Mos 2:8 – «Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og der satte Han mennesket som Han hadde formet.»

1Mos 2:10-14 – «Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfra delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pisjon. Det er den som omgir hele Havilalandet, der det er gull. Og gullet i det landet er godt. Der er det også bdellium og onykssteiner. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som omgir hele Kusj. Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assyria. Den fjerde elven er Eufrat

Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfra (fra hagen) delte den seg i fire hovedstrømmer. I følge 1. Mosebok, var Jordan-sletten «som Herrens hage», noe som indikerer at sletten kan ha vært elven som delte seg i fire. Dødehavet og Jordan-elven kan derfor være rester etter denne vannkilden.

1Mos 13:10 – «Lot løftet blikket og så hele Jordan-sletten, og han så at det var godt med vann der. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Da var det som Herrens hage, som landet Egypt, helt bort til Soar.»

Jes 51:3 – «For Herren trøster Sion, Han trøster alle de øde stedene der. Han vil gjøre hennes ødemark lik Eden og hennes ørken som Herrens hage. Fryd og glede skal finnes i den, lovprisning og lyden av sang.»

Det kan virke som at Gud vil gjenopprette det gamle Eden på nøyaktig samme sted som det opprinnelig lå, og gjenopprette de gamle vannkildene.

Følgende profeti sier at det skal strømme vann ut fra Jerusalem. Halvparten skal renne mot Østhavet (Dødehavet) og halvparten skal renne mot Vesthavet (Middelhavet).

Sak 14:8-9 – «På den dagen skal det skje at levende vann strømmer ut fra Jerusalem, halvparten av det mot Østhavet og halvparten av det mot Vesthavet. Både om sommeren og vinteren skal det skje. Herren skal være Konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik: «Herren er Én», og Hans navn ett.»

Dødehavet og Jordan-elven kan være rester etter den store vannkilden som de fire elvene i Eden hadde utspring fra. Det er dette området som i følge profetiene atter en gang skal fylles med vann – livets vann utsprunget fra Guds trone i Det nye Jerusalem.

Tyrus’ konge (Satan) var i Edens hage (som må ha vært lokalisert på det hellige berget i Jerusalem):

Esek 28:12-14 – «Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus’ konge og si til ham: Så sier Herren Gud: Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelsteiner, rubin, topas og diamant, beryll, onyks og jaspis, safir, turkis og smaragd med gull. Håndverksarbeidet i dine innfatninger og smykker ble gjort i stand den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg.«

Tyrus var trolig lokalisert i dagens Libanon, altså et godt stykke unna Mesopotamia. Dette må vel samtidig bety at Adam såvel som Jesus Kristus har gått rundt i det som senere skulle hete Jerusalem. Syndefallet og frelserverket kan dermed ha blitt utført på samme geografiske sted. Abraham ville også ofre sin sønn Isak på Guds hellige berg.

Det hellige berget er Moriah-fjellet i Jerusalem.