Stikkordarkiv: 1Tim

Frans: -Jesus er ikke en Ånd

Frans sier at Jesus ikke er en Ånd, men et menneske. Han indikerer dermed at Gud er treenig, og at Ånden er en separat person fra Faderen og Sønnen:

Skriften sier det STIKK motsatte:

1Kor 8:6 «Så er det likevel for oss bare én Gud, vår Far, og alle ting er av Ham, og vi er til for Ham. Og det er én Herre, Jesus Kristus, og alle ting er ved Ham, og vi lever ved Ham.»

1Kor 15:45 «Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd.»

2Kor 3:17 «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

Hvem har størst autoritet? Bibelen eller mennesket Frans?

Det er viktig å skille mellom Jesu tid her på jorden, og tiden etter Hans oppstandelse. Han var på jorden fullt og helt et menneske, i fallent kjød, dog uten synd:

Rom 8:3 «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet.»

1Pet 2:22 «Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn.»

Frans snakker som om Jesus aldri sto opp legemlig fra de døde,  men at Han heller inntok en rolle lik de såkalte helgenene; som i følge den katolske vranglære, både kan motta bønn og være våre mellommenn ovenfor Gud. Med dette nedjusteres Sønnens status som den eneste Mellommannen mellom Gud og mennesker:

1Tim 2:5 «For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.»

Bibelen sier at Han sto opp fra de døde og arvet ALT som tilhørte Faderen (Hebr 1:2), til og med Hans navn (Jes 9:6). Han ble deretter OPPHØYET og herliggjort hos Faderen (Joh 17:1-11) og hele Guds fylde skulle dvele i Ham:

Kol 1:9 «For i Hans kropp bor hele Guddommens fylde.»

Sønnen arvet Faderens navn:

Hebr 1:4 «Han er blitt så mye høyere enn englene, fordi Han har arvet et mer framstående navn enn dem.»

Sønnen omtaler dette navnet som «Mitt nye navn», og det viser seg at det kun kan være snakk om ett navn – Faderens navn:

Jes 9:6 «For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»

Åp 3:12 «Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham og navnet på Min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.»

Åp 14:1 «Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne

Åp 22:3-4 «Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets trone skal være i Byen, og Hans tjenere skal tjene Ham. De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på deres panne

Mammon

1Tim 6:5 «De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna.»

Den såkalte Trosbevegelsen lar få anledninger gå forbi når det gjelder å loppe sine menigheter for penger. I forbindelse med september 2015, profeteres det om «de syv velsignelsene», som angivelig skal utøses på Forsoningsdagen (Yom Kippur). Det sies at Gud skal gi tilbake «i doble monner» til de som ofrer et betydelig pengebeløp. Det er Joel 2:23-32 som brukes som grunnlag for dette. Det er viktig at pengene er overført før Forsoningsdagen, dersom det skal ha noen effekt; derfor sier disse falske profetene at man ikke skal møte opp til Forsoningsdagen uten et offer for hånden. Dette er selvsagt ren løgn, for Gud krever ikke pengeofring i bytte mot velsignelser!

En pastor ved navn Rod Parsley sier følgende:

«Please get this: The Day of Atonement is God’s holiest day of the year – come to Him with a heart of repentance AND an offering – this is a commanded offering. Do not come empty-handed (…) The Day of Atonement is September 23. Your seven blessings depend on making this divine appointment! Defeat Satan and receive your double portion! Obey God’s command today!»

http://orders.rodparsley.com/Order_First.aspx?ostr=S56ITgtFuJo%3d

Benny Hinn og Steve Munsey lover gull og grønne skoger ved at man gir $300 (eller $3000 hvis man har mye penger). Det er «viktig» at pengene er overført innen Forsoningsdagen, som er den 23. september 2015:

Man kan ha lyst til å slakte disse pengegriske ulvene med krasse ord, men det holder lenge med noen bibelske advarsler:

Matt 6:19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.

Matt 6:24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 12:15 Han sa til dem: «Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom.»

Hebr 13:5 La deres ferd være uten pengekjærhet! Vær fornøyd med det dere har! For Han har selv sagt: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.»

1Tim 6:9 Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse.

1Tim 6:10 For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

1Tim 6:11 Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!