Stikkordarkiv: 1Joh

Johannes’ første brev

Presidentkanditat Ben Carson (SDA)

I det siste har Dr. Ben Carson seilet opp som favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat i 2016. Det interessante er at han er medlem av SDA-samfunnet, som ikke går i veien for å stemple USA som «det andre dyret» i Åp 13, og den makten som skal innføre Dyrets merke, altså tvungen helligholdelse av søndagen.

Carson tror verden ble skapt på seks dager, og at pyramidene ble bygget av Josef for å lagre korn-beholdningen i Egypt. Spørsmålet er om de kristne i USA ser gjennom fingrene rundt teologiske spørsmål når de skal velge valgmenn den 8. november 2016, om temmelig nøyaktig ett år.

http://www.nytimes.com/2015/10/28/us/politics/ben-carson-seventh-day-adventists-presidential-election.html

Det store spørsmålet er hvordan han kan kombinere et embete som USAs president, og samtidig holde på livet og læren fra SDA. Han har forsøkt å ro seg litt unna ved å hevde at han også besøker mange evangeliske kirkesamfunn, at hans beste venn er katolikk – og at det aller viktigste er forholdet til Gud.

Hvis han nå skulle lykkes, og blir valgt som president; hvilken side vil han da være på når det gjelder Dyrets merke? Det er profetert at merket skal innføres, men vi vet ikke om det vil skje under Obama eller den neste presidenten – eller senere.

Det er interessant å lese at «dyret fra jorden» etter innføringen av Dyrets merke, blir omtalt som «den falske profeten» (Åp 16:13, 19:20 og 20:10). Følgende er derfor spekulasjoner fra min side, men hvis Carson blir USAs neste president, vil da denne profetien oppfylles som følge av at han er medlem av SDA, hvis samfunn også har Ellen G. White i bagasjen? Jeg biter meg merke i at både Mitt Romney og Ben Carson begge representerer trossamfunn hvis grunnleggere blir omtalt som profeter. Er det noen krefter som forsøker å oppfylle profetiene om «den falske profeten», ved å innsette en president fra et av disse samfunnene?

Dette er ikke godt å vite på forhånd, men ulver i fåreklær finnes overalt – og verden vil bedras. Det er derfor viktig å holde alle muligheter åpne, men samtidig holde fast i troen på Yeshua og holde Hans bud (1Joh 3:23, 1Joh 4:15, Åp 22:14).

Fra verdens grunnleggelse

Før verden ble til, i begynnelsen, fra verdens grunnleggelse, før verdens grunnvoll, fra evige tider av.

Disse uttrykkene blir brukt om hverandre i NT, og omhandler ting som har vært hos Gud fra evige tider. Joh 17:5, hvor Sønnen var hos Faderen før verden ble til, blir brukt av treenighetstroende for å «bevise» at Sønnen har vært ved Faderens side fra evighet av:

Joh 17:5 – «Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg Selv med den herlighet som Jeg hadde hos Deg før verden ble til

Treenighetslæren påpeker at Sønnen må ha vært fysisk eller åndelig tilstede hos Faderen før verden ble til – som en egen person og Evig Sønn eksisterende ved Faderens side. Problemet er at dette uttrykket ikke beviser noen Evig Sønn, idet det er et metafor. Vi har flere eksempler på dette i Bibelen:

Ef 1:4 – «Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.»

2Tim 1:9 – «Det er Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter Sin egen rådslutning og nåde, den som ble gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider av

Hebr 4:3 – «For den som er kommet til tro, går inn til denne hvilen, som Han har sagt: «Så sverget Jeg i Min vrede: De skal ikke komme inn til Min hvile,» selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av.»»

Åp 13:8 – «Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse

Dette må alle være metaforer for Guds plan eller forutseelser, som Han forutså allerede før Skapelsen. Sønnen var i Guds fremtidsplaner før verden ble til, alså ikke som en fysisk eller åndelig person ved Faderens side. Lammet ble ikke slaktet fysisk fra verdens grunnleggelse, men ble slaktet først da Han ble korsfestet som Menneskesønnen.

1Pet 1:19-21 – «Men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld, dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og gav Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud.»

Sønnen hadde herlighet hos Faderen fra tidenes morgen (Joh 17:5), men kun i Faderens planer. Planen ble først utført da Sønnen ble oppreist fra de døde.

Disse metaforene kan være med å forklare Joh 1:1-2, som også henviser til begynnelsen, hvor Jesus Kristus blir omtalt som Ordet som var Gud:

Joh 1:1-2 – «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.»

Joh 1:14 – «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.»

Muligheten er tilstede for at dette er et metafor for Guds «fremtidsplan», på lik linje med at Lammet skulle slaktes «fra verdens grunnleggelse» (begynnelsen); selv om dette først ble utført for et par tusen år siden.

1Joh 1:1-3 utdyper og forklarer Joh 1:1-2;1:14 med følgende ord:

1Joh 1:1-3 – «Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets Ord – og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss – det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Og vårt fellesskap er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus.»

Tiende

5Mos 14,22 – «Du skal sannelig gi tiende av all avlingen fra kornet ditt, det åkeren gir år etter år.»

Det var kun de som sådde korn og lignende som måtte gi 1/10 av avlingen hvert år. Vi kan anta at Jesus aldri ga tiende, fordi Han ikke var bonde, men snekker. Paulus ga aldri tiende, fordi han ikke var bonde, men teltmaker. Peter ga aldri tiende, fordi han ikke var bonde, men fisker. Hvorfor læres det da i enkelte kirkesamfunn at vi må betale tiende av vår allerede beskattede inntekt?

Når det er sagt, oppfordres vi likevel til å hjelpe folk i nød:

1Joh 3,17 – «Men hver den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham?»

Andre skrifsteder som omhandler tiende: 3Mos 27:30; 3Mos 27:32; 5Mos 14:22; 1Sam 8:15; 1Sam 8:17; 2Krøn 31:5-6; Neh 10:37; Neh 13:12; Mal 3:8-11, Matt 23:23, Luk 18:12.