Kategoriarkiv: Tro

Næring til troen

Det har vært laget en intervju-serie av Walter Veigh og hans kone Sonica hvor de forteller om sin bakgrunn og sine opplevelser med Gud og djevelen. Man kan bli styrket i troen av å lese Bibelen. Men ingenting er mer styrkende av troen enn å høre sterke vitnesbyrd fra mennesker som har opplevd mer enn de fleste. Den vanlige oppfatningen blant mange kristne, er at det å være kristen er å leve i sus og dus uten problemer. Sannheten er noe i nærheten av det motsatte. Men når Gud griper inn, er det ingen tvil om det er Gud som har kontrollen over situasjonen.

Hva er frelse?

Frelse betyr å bli reddet fra noe. Dette noe er synd.

Mat 1:21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus (Yeshua), for Han skal FRELSE Sitt folk FRA DERES SYNDER.

Hvordan får man del i denne frelsen? Jo, ved tro.

Ef 2:8 For av nåde er dere frelst, VED TRO, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Vi kan ikke tro ved egen maskin. Troen må legges i oss av Gud. Først da tror vi. Det krever at troens opphavsmann må bo i våre hjerter med sin Ånd.

Ef 3:14-21 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far, 15 fra Ham som ethvert farsforhold i den himmelske verden og på jorden har fått sitt navn, 16 og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, 17 det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres VED TROEN, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 18 for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, 19 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Han som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft SOM VIRKER I OSS, 21 Ham være æren i menigheten ved Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheters evighet! Amen.

Dette er et fantastisk avsnitt som sier alt om hva Gud gjør i oss slik at vi blir i stand til å tro og få kraft til å skjønne hvem Gud er og hva Han gjør for oss. Å tro er ikke noe vi skal prestere. Vi må bare være villige og mottakelige for den tro som Gud ved sin Ånd vil legge i våre hjerter.

Frelsen er en prosess som går gjennom flere trinn. Det kan sammenlignes med en tretrinns rakett.

FØRSTE TRINN – RETTFERDIGGJØRELSE

Det første trinnet løfter oss ut av verden og inn i Guds sfære. Det første trinnet får oss ikke vekk fra denne verdens tiltrekningskraft, men gjør oss beredt til å starte den neste trinnet. Drivkraften til det første trinnet er TRO.

ANDRE TRINN – HELLIGGJØRELSE

Gud gir oss ekstra skyvkraft slik at vi kan forlate våre verdslige tilbøyeligheter slik at vi får et hjerte helt i harmoni med Skaperens vilje. Drivkraften til det andre trinnet er LYDIGHET.

TREDJE TRINN – HERLIGGJØRELSE

Det tredje trinnet er landingsfartøyet. For å lande i Guds rike, må vi forvandles både i skinn og sinn. Vi må bli Kristus-lik. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Reisen er fullført. Vi er tilbake til Eden før syndefallet. Drivkraften til det tredje trinnet er FORVANDLING.

Ingenting av dette kan vi klare av oss selv.

Rom 8:30 og dem som Han forut bestemte, dem har Han også kalt; og dem som Han kalte, dem har Han også rettferdiggjort; og dem som Han rettferdiggjorde, dem har Han også herliggjort.

Tro, håp og kjærlighet

1Kor 13:13 «Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten.»

Hva mente Paulus med dette, er det ikke troen som er viktigst og størst av alt? Jesus sa at om vi vil ha evig liv, må vi holde budene:

Matt 19:16-17«Se, det kom en og sa til Ham: «Gode Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Da sa Han til ham: «Hvorfor kaller du Meg god? Ingen er god uten Én – Gud. Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!«

Vi elsker Gud når vi holder Hans bud:

Joh 14:21«Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.»

Rom 2:2-8«Han skal gi enhver etter hans gjerninger: Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet.»

Gal 5:6«For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet.«

Vi blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger (Rom 3:28), men samtidig er troen død uten gjerninger (Jak 2:20). Hvilke gjerninger kan det være snakk om? Er ikke dette en motsigelse?

Den som sier «Herre, Herre» (tror), men som blir avvist av Herren på grunn av dårlige gjerninger (lovløshet, lovbrudd), blir her målt på sine frukter. Det er altså de gode fruktene (gjerningene), som kommer i kjølvannet av troen, som gjør troen levende og som fører til evig liv. Det finnes derfor ikke noe som heter at «troen alene frelser». Når vi faller i fristelse til å synde, gir Gud oss nåde. Dersom tro alene førte til evig liv, ville det ikke vært nødvendig med nåde, og Jesu offerdød ville vært meningsløs.

Den som tror at troen alene frelser, og som av den grunn ikke gjør Guds vilje, vil ikke få kjenne Hans nåde. For disse er det ikke lenger noe offer for synder:

Hebr 10:26 «For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten [kommet til tro], da gis det ikke lenger noe offer for synder.»

Det er kun tro og bønn om nåde som renvasker oss for våre synder. Det nytter ikke å gjøre gode gjerninger for å bli rettferdiggjort. Hvis vi faller i synd og tror at gode gjerninger vil rette opp dette, tror vi feil:

Ef 2:8«For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave»

Hva mener så Paulus med at kjærligheten er større enn troen? Kanskje at det er en større oppgave å gjøre gode gjerninger enn det er å tro? Vi har allerede troen og har fått nådegaven uten å måtte streve – Jesus gjorde jobben for oss! Men for at vi skal gjøre oss fortjent til å beholde frelsen og håpet om det evige livet, kan vi ikke unnlate å gjøre Guds vilje. Det å gjøre Guds vilje er vår kjærlighet til Gud og til mennesker. Dette er vår store oppgave.