Vår tids religion – klima

Hele klimafokuseringen som rir verden som en mare er basert på falsk forskning, falsk rapportering og politisk manipulasjon og selvfølgelig pengebegjær. Det finnes ikke et fnugg av troverdighet i noe som helst som blir hevdet. Men det visste man jo. Men de som burde vite bedre, vil ikke vite fordi de er en del av komplottet. Det er dem som har makt. Og de blir valgt av mennesker som heller ikke forstår at de er lurt.

T-Rex ikke så gammel likevel

Programmet 60 Minutes har kjørt en reportasje hvor en forsker la fossilerte T-Rex ben i en syre. Til sin overraskelse fikk hun se noe i mikroskopet som ikke skulle vært der. Hun fant blodårer, blodplater og hele celler. T-Rex skal visstnok være 65 millioner år gammel. Men denne oppdagelsen beviser at T-Rex og andre dinosaurer har levd på jorda ganske nylig. Men det visste vi jo.

Shem Tov (Matteusevangeliet på hebraisk)

Alle evangelistene var hebreere og skrev sannsynligvis sine evangelier på hebraisk. Men alle spor av disse grunntekstene er forsvunnet, med unntak av Matteusevangeliet. På en eller annen måte har det blitt bevart på orginalspråket.

http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/SDAcomms/Hebrew%20Gospel%20of%20MATTHEW%20by%20George%20Howard%20-%20Part%20One.pdf

Det er interessant å sammenligne den hebraiske teksten med den greske teksten (oversatt til engelsk selvfølgelig). Ettersom Matteusevangeliet på gresk er det eneste som inneholder dåpsformelen inneholdende treenighets dogmet, får man seg en skikkelig øyeåpner når man ser hva forfatteren egentlig skrev. La oss sammenligne tekstene:

Mat 28:19-20 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. » Amen (BGO)

Mat 28:19-20 Go 20 and (teach) them to carry out all the things which I have commanded you forever. (Shem Tov)

Ingenting om å gjøre disipler. Ingenting om dåp. Ingenting om treenighet. Ingenting om at Yeshua skulle være med dem inntil verdens ende. Det er kun en befaling om å lære «dem» (verden) å fullføre alt som Yeshua hadde befalt dem. Det er med andre ord en kolossal forfalskning som har skjedd. Jeg mener at forfalskningen kan lede folk til fortapelse fordi den forfekter en annen Gud enn Bibelens Gud.

Den Hellige Ånd

Etter mange års grubling, kan jeg endelig si at jeg har landet. Jeg vet at jeg har tatt feil om DHÅ, men nå tror jeg ikke at det vil komme flere overraskelser. Det finnes selvsagt mange bibelvers å velge bland, men jeg synes at særlig noen bibelvers i Efeserbrevet forklarer dette på en fortreffelig måte som ikke kan misforstås (håper jeg).

Ef 3:14-21 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far, 15 – fra Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn – 16 og jeg ber om at Han (Faderen) vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, 17 det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 18 for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, 19 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, 21 Ham tilhører æren i menigheten som er i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i evigheters evighet! Amen.

Denne teksten sier at Faderens Ånd, dvs. den Ånd som er i Faderen, gis i menneskets indre (hjerte og sinn) og at denne Ånden er ingen andre enn Kristus selv. Dette bekreftes av en annen tekst i Johannes evangelium.

Joh 14:18-21 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. 19 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, 20 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. 21 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. JEG (Kristus) skal komme til dere.

Yeshua sier at HAN er talsmannen som Faderen skal sende i Hans sted. Det innebærer at Yeshua ikke skulle komme i kjød, men med Sin og Faderens Ånd. Men hva består denne Ånden av som vi kan få i vårt indre?

Joh 6:63 Det er Ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.

Faderen og Sønnen kan tale til våre hjerter slik at vi gir den riktige responsen. Den riktige responsen gir evig liv fordi vi handler etter Guds vilje.

Rom 8:10-11 Og dersom Kristus er i dere, er vel kroppen død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men hvis (betingelse) Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da (resultat) skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin Ånd som bor i dere.

Rom 8:27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje

Albert Barnes har følgende kommentar til det siste verset:

And he that searcheth the hearts – God. To search the heart is one of his attributes which cannot be communicated to a creature; Jeremiah 17:10.

Knoweth what is the mind of the Spirit – Knows the desires which the Holy Spirit excites and produces in the heart. He does not need that those deep emotions should be expressed in words; he does not need the eloquence of language to induce him to hear; but he sees the anxious feelings of the soul, and is ready to aid and to bless.

Maketh intercession for the saints – Aids and directs Christians.

According to the will of God – Greek, “According to God.” It is according to his will in the following respects:

(1) The Spirit is given according to his will. It is his gracious purpose to grant his aid to all who truly love him.
(2) the desires which he excites in the heart of the Christian are those which are according to his will; they are such as God wishes to exist; the contrite, humble, and penitent pleading of sinners for mercy.
(3) he superintends and guards Christians in their prayers.
It is not meant that they are infallible, or that they never make an improper petition, or have an improper desire; but that he has a general superintendence over their minds, and that so far as they will yield themselves to his direction, they shall not be led into error That man is most safe who yields himself most entirely to the influence of the Holy Spirit. And the doctrine here stated is one that is full of consolation to the Christian. We are poor, and needy, and ignorant, and blind; we are the creatures of a day, and are crushed before the moth. But in the midst of our feebleness we may look to God for the aid of his Spirit, and rejoice in his presence, and in his power to sustain us in our sighings, and to guide us in our wanderings.

Den store trengsel

Jeg kommer tilbake til dette temaet fordi det forkynnes av SDA at trengselen i Mat 24:21 handler om romernes forfølgelser av kristne i de første århundrene. La oss se om det kan medføre riktighet.

Mat 24:15-28 Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det –
16 da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.
17 Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt.
18 Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine.
19 Men ve dem som er med barn og dem som ammer spedbarn i de dager!
20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.
21 For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli.
22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.
23 Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus! » eller: «Der! » så tro det ikke.
24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.
26Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen! » da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene! » så tro det ikke.
27 For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.
28 For der hvor åtselet er, der skal gribbene samles.

Disse versene kunne utmerket godt handle om romernes forfølgelser fordi mye av dette har noen likheter med hva som skjedde i forbindelse med romernes beleiring av Jerusalem. Hadde det ikke vært for hva som står skrevet i fortsettelsen av dette.

Mat 24:29-31 Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.
30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.
31 Og Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Sol- og -måneformørkelse samt et mektig meteoritt-regn har skjedd like etter 1798, men det kan ikke være disse hendelsene som profetien sikter til. Det var ikke bare disse fenomenene som skulle skje rett etter hverandre. Menneskesønnen (Yeshua) skulle i denne forbindelse vise seg på himmelen og alle folkestammer skulle jamre seg.

Thayer definerer ordet tote (da) til å bety: «at the time when things under consideration were taking place». Altså, på den tiden alle disse versene oppfylles, inkludert sol- og -måneformørkelse, skal Menneskesønnen vise seg på himmelen. Det er ikke et stort spenn av tid mellom disse begivenhetene, men en konsentrert rekke av begivenheter som begynner med at «ødeleggelsens styggedom» står på hellig grunn. Daniel avslører hva denne «ødeleggelsens styggedom» er.

Dan 12:11 Fra den tiden da det stadige blir avskaffet og ødeleggelsens styggedom settes opp, skal det være ett tusen to hundre og nitti dager.

Det stadige ble avskaffet i år 508.

http://dedication.www3.50megs.com/dan/daniel_daily.html

Den ødeleggende styggedom er derfor pavedømmet. Å stå på hellig grunn er å tiltvinge seg makt over Gud i et hellig anliggende. Sabbaten er hellig. Den er ikke hellig uten at Gud er tilstedeværende på en spesiell måte. Moses sto på hellig grunn foran den brennende busken. Grunnen var ikke hellig i seg selv, men den ble det fordi Gud var tilstedeværende i den brennende busken.

Esek 20:20 Hold Mine sabbater hellig, så skal de være et tegn mellom Meg og dere, så dere skal kjenne at Jeg er Herren deres Gud.

Sabbaten er et relasjonsforhold til Gud. Man kommer ikke nærmere Gud enn dette.

Derfor, når paven blir gitt autoritet til å oppheve sabbatens helligholdelse ved å påtvinge søndagshelligholdelse som eneste aksepterte hviledag, og får medhold i dette fra sivile myndigheter, da står paven på hellig grunn. Som vi vet står dette på pavens agenda (Laudato Si). Det vil altså komme et påbud som gir paven makt i dette spørsmålet.

I sum er jeg uenig med adventistenes tolkning av Mat 24:16-28 fordi versene ikke plasseres i kontekst med versene 29-31.

Næring til troen

Det har vært laget en intervju-serie av Walter Veigh og hans kone Sonica hvor de forteller om sin bakgrunn og sine opplevelser med Gud og djevelen. Man kan bli styrket i troen av å lese Bibelen. Men ingenting er mer styrkende av troen enn å høre sterke vitnesbyrd fra mennesker som har opplevd mer enn de fleste. Den vanlige oppfatningen blant mange kristne, er at det å være kristen er å leve i sus og dus uten problemer. Sannheten er noe i nærheten av det motsatte. Men når Gud griper inn, er det ingen tvil om det er Gud som har kontrollen over situasjonen.