Hva er frelse?

Frelse betyr å bli reddet fra noe. Dette noe er synd.

Mat 1:21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus (Yeshua), for Han skal FRELSE Sitt folk FRA DERES SYNDER.

Hvordan får man del i denne frelsen? Jo, ved tro.

Ef 2:8 For av nåde er dere frelst, VED TRO, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Vi kan ikke tro ved egen maskin. Troen må legges i oss av Gud. Først da tror vi. Det krever at troens opphavsmann må bo i våre hjerter med sin Ånd.

Ef 3:14-21 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far, 15 fra Ham som ethvert farsforhold i den himmelske verden og på jorden har fått sitt navn, 16 og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, 17 det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres VED TROEN, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 18 for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, 19 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Han som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft SOM VIRKER I OSS, 21 Ham være æren i menigheten ved Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheters evighet! Amen.

Dette er et fantastisk avsnitt som sier alt om hva Gud gjør i oss slik at vi blir i stand til å tro og få kraft til å skjønne hvem Gud er og hva Han gjør for oss. Å tro er ikke noe vi skal prestere. Vi må bare være villige og mottakelige for den tro som Gud ved sin Ånd vil legge i våre hjerter.

Frelsen er en prosess som går gjennom flere trinn. Det kan sammenlignes med en tretrinns rakett.

FØRSTE TRINN – RETTFERDIGGJØRELSE

Det første trinnet løfter oss ut av verden og inn i Guds sfære. Det første trinnet får oss ikke vekk fra denne verdens tiltrekningskraft, men gjør oss beredt til å starte den neste trinnet. Drivkraften til det første trinnet er TRO.

ANDRE TRINN – HELLIGGJØRELSE

Gud gir oss ekstra skyvkraft slik at vi kan forlate våre verdslige tilbøyeligheter slik at vi får et hjerte helt i harmoni med Skaperens vilje. Drivkraften til det andre trinnet er LYDIGHET.

TREDJE TRINN – HERLIGGJØRELSE

Det tredje trinnet er landingsfartøyet. For å lande i Guds rike, må vi forvandles både i skinn og sinn. Vi må bli Kristus-lik. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Reisen er fullført. Vi er tilbake til Eden før syndefallet. Drivkraften til det tredje trinnet er FORVANDLING.

Ingenting av dette kan vi klare av oss selv.

Rom 8:30 og dem som Han forut bestemte, dem har Han også kalt; og dem som Han kalte, dem har Han også rettferdiggjort; og dem som Han rettferdiggjorde, dem har Han også herliggjort.

En profeti av en 90 år gammel dame fra Valdres

Jeg er usikker på om jeg har lagt ut denne før, men det kan ikke skade å legge den ut på nytt. Profetien er så treffsikker og så bibelsk at det er vanskelig å legge den vekk. Jeg har lyst til å kommentere de forskjellige momentene i profetien og vil gjøre det i blå skrift for å skille mine kommentarer fra profetien.

En gammel dame fra Valdres på 90 år fikk en profeti (et syn) fra Gud i 1968.

Emmanuel Minos holdt møter der hun bodde. Han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men syntes det hørtes så uforstående ut at han la det i en skuff. Men nå, etter nesten 30 år, så han på det, og da forsto han at han måtte dele det med andre.

Dette er skrevet av fra en kassett som var tatt opp fra et møte på Sunnmøre i 1995. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne:

”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.

Det har skjedd en generell nedrustning etter den kalde krigen. Norske militærsjefer sier at Norge ikke har nok slagkraft til å møte en eventuell militærkonflikt. I disse dager går det ut pressemeldinger om at det planlegges ytterligere nedleggelser. Norge er kommet i samme situasjon som de var før den andre verdenskrig.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

Dette er dessverre en nøyaktig beskrivelse av tilstandene i kristenheten i den vestlige verden, Norge uten unntak. Bibelen har mistet sin kraft. Falsk forkynnelse og tradisjonskristendom har tatt overhånd. Kirken har underkastet seg misforståtte kjærlighetsbegreper og kastet vrak på Guds kjærlighet.

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.

Dette er det sterkeste og tydeligste tegnet på at vi lever i tiden like før Yeshuas gjenkomst. I Norge har DNK tatt farvel med Guds skaperorden. Synd har fått hedersplassen i kirkene, helt oppe ved alteret. Det er snart ikke et bud som ikke er trampet ned. Og samfunnet er forpestet av vold og de verste perversiteter. Ikke engang spedbarn slipper unna. Mord er blitt en del av hverdagen.

Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

(Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos).

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos)

Hvem kunne tenkt seg dette for bare 10 år siden? Jeg er imidlertid ikke sikker på at hennes analyse av situasjonen er helt riktig.

Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Det er noe med rekkefølgen som skurrer. Det kan ikke komme en verdenskrig ETTER Yeshuas gjenkomst. En verdenskrig kan utmerket godt komme FØR Yeshuas gjenkomst slik vi leser i Dan 11:44.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, – de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg.

Gud kommer til å beskytte levningen uansett hvor den er. Hvis Guds folk må flytte på seg for å slippe unna radioaktivitet, vil det være fordi Gud ser det nødvendig. Når jeg leser de siste setningene av profetien, ser jeg at kvinnen sannsynligvis har basert seg på tolkning av kapitler i Åpenbaringsboken. Det gir rom for feiltolkninger. Derfor er jeg litt tilbakeholdene med å si at hun forstått alt som skulle skje. Det er ikke uvanlig at profetiske syn mistolkes. Man er preget av tidligere læring og tolker i henhold til dette. Det kan også tenkes at det var Minos som tolket når han skrev ned det kvinnen sa.

En evig pakt

Med utgangspunkt i Jes 24:5 er jeg interessert å få rede på hva den evige pakten sikter til. Av teksten ser vi at den evige pakten har sammenheng med lovene (torah) og forskriften (choq). Forskriftene det er snakk om er reglene som var spesielle for israelsfolket, det som skilte dem fra andre folk. Det kunne være spiseforskrifter og seremonier som de skulle følge. Gud ga løfte til profeten Mika at denne forskriften skulle opphøre i forbindelse med Jesu første komme.

Micah 7:11-12 In the day that thy walls are to be built, in that day skall the decree (choq) be far removed. 12 In that day also he shall come even to thee from Assyria, and from the fortified cities, and from the fortress even to the river, and from sea to sea, and from mountain to mountain.

Andre oversettelser nevner ikke engang forskriften, men erstattes med grenser som flyttes langt ut.

I NT finner vi bekreftelsen på at Yeshua tok vekk den seremonielle forskriften ved sin død (Ef 2:15; Kol 2:14). Det er derfor ikke denne loven som er den evige pakten. Den må ha sammenheng med Moseloven (Torah). Bibelen nevner mange evige pakter, men bare én evig pakt i forbindelse med lov.

2 Mos 31:15-16 Seks dager skal arbeidet utføres, men den sjuende dagen er sabbaten for hvile; den er hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal sannelig dø. 16 Derfor skal Israels barn holde sabbaten. De skal holde sabbaten i alle slekter som kommer, som en evig pakt.

Bare de som har Guds segl under den store Trengselen, slipper unna plagene.

Jordskjelv forskjellige steder

De siste 48 timene har det vært 5 større jordskjelv. Seismologene har beregnet at det er store muligheter for 4 jordskjelv styrke 8+ i nær fremtid. Jordskjelvene forflytter seg langs forkastningene. Det kan bli MEGA-jordskjelv som kan få enorme konsekvenser.

http://www.theeventchronicle.com/study/5-major-earthquakes-48-hours-seismologist-warns-catastrophic-mega-earthquakes-coming/#

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2016/04/17/why-is-the-planet-being-struck-by-so-many-large-earthquakes/#comment-223948

Problemet for seismologene er at de ikke forstår hvorfor aktiviteten øker. Hvis jorda er 4,5 milliarder år, skulle jordas indre blitt kaldere fordi radioaktiviten inne i jorda etter teorien skulle vært svakere. Men temperaturen inne i jorda øker. Kanskje ikke så rart når jorda i virkeligheten er bare 6000 år gammel. Kanskje på tide å komme seg vekk herfra.

For oss kristne er det ingenting som overrasker oss mindre enn at jordskjelvene blir større og fler. Det er heller ingen overraskelse at det skjer nå. Verden avkristnes som aldri før. Det får selvfølgelig følger. I Norge har DNK banket inn den siste kistespikeren. Hvis ikke folk kommer seg ut av de ukristelige kirkene og omvender seg av hjertet, blir det er fryktelig mannefall. Jeg er pessimist fordi det er så mye som det må omvendes fra. Homofili er bare én av en lang rekke ugudeligheter.

Joel 2

I all adventistlitteratur tolkes Joel 2 for å være islams fremmarsj (632 – 783). Slik får de det til å være 150 år eller 5 profetiske måneder tilsvarende den 5. basun. Når jeg leser Joel 2, oppdager jeg fort at denne tolkningen er helt på jordet. Jeg kommer til det etterhvert.

Joel 2:1 Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær.

Blås i basunen, kan ikke sies mer tydelig. Det er Basunenes høytid, nærmere bestemt den 5. basun fordi Herrens dag er nær. Var Herrens dag nær for 1500 år siden? Nei, den var langt borte. Men nå er den nær.

Joel 2:2 En dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk, stort og sterkt. Dets like har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det heller ikke komme etter det i årene som kommer, fra slekt til slekt.

Hva er mulm og mørke et varsel om?

Sef 1:14-16 Herrens dag er nær, den store, den er nær og framskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag! Der roper den meget bittert. 15 Den dagen er en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. 16 en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene og mot de høye tårnene.

Det er ikke hvilken som helst Basunenes høytid. Det er en dag som innevarsler en trengselstid som omfattes av nød, ruin og ødeleggelse. Fra Joel 2:2 ser vi at dette kommer et folk som kommer fra øst. En tilleggsforklaring er at dette er et stort og sterkt folk. Har vi hørt dette før? Ja, vi leser om et slikt folk i 1 Mos 21:18.

1 Mos 21:18 Stå opp, reis gutten (Ismael) opp og hold ham med hånden din, for jeg skal gjøre ham til et stort folk.

Hva med at de skulle være et sterkt folk?

1 Mos 16:12 Han skal bli som et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot hver mann, og hver manns hånd skal være mot ham. Han skal bo framfor alle sine brødres øyne.

Et villesel av et menneske er en god beskrivelse, har historien vist. Det finnes ikke et folk på jorda som er mer mislikt enn dette folket, med rette. De viser ingen nåde og har ingen skrupler.

Og hvor skulle de bo?

1 Mos 25:18 De bodde fra Havila helt til Sjur, som er ved grensen til Egypt, der veien går mot Assyria. Han døde i nærvær av alle sine brødres øyne.

Dette så vi også i 1 Mos 16:12. Havila var i sydenden av den Arabiske halvøya. Når Moses gikk over Rødehavet kom han til Sjur. Noe mener derfor at Sjur er ved den østre grensen til Egypt mot Rødehavet. Men Moses gikk ikke over Rødehavet, men over Akababukten. Dermed kom han til den nordre del av Arabiahalvøya. Sjur strakte seg helt opp til bunnen av Akabahukta. Definisjonen i Joel 2:2 er en mer generell definisjon av noen som kommer fra Østen (morgenrøden). Ismael har spredd seg over et mye større område, som følgende kart viser.

Joel 2:3 En ild fortærer foran dem, og bak dem brenner flammen. Landet er som Edens hage foran dem, og etter dem er det som en forlatt ødemark. Sannelig, ingenting skal slippe unna dem.

Vi ser litt av dette allerede med den «lille» migrasjonen som har vært til nå. Der det før var et levende samfunn, har det blitt en «no-go» sone som selv ikke politiet tør besøke. Den siste setningen er riktig hvis man ser bort fra en bitteliten minoritet av den store massen av mennesker. Bare de som har Guds segl har Guds beskyttelse.

Joel 2:4-5 De ser ut som hester og som stridshester, slik løper de. 5 Med en larm som av vogner springer de over fjelltopper. Det er som lyden av flammende ild som fortærer halmen, som er sterkt folk fylket til strid.

Dette forteller noe om hvor liten motstand de møter på «slagmarken».

Joel 2:6 For dem vrir folkene seg i smerte. Alle ansikter blekner.

Jeg tviler på at smerte er det rette ordet. Det er mer snakk om redsel. Smerte er en fysisk reaksjon ved skade, redsel er noe man føler. Redsel resulterer i blekhet.

Joel 2:7-9 De løper som mektige menn, de klyver over muren som stridsmenn. Hver mann blant dem følger den veien hans skal gå, og de bryter ikke ut av rekkene. 8 De dytter hverandre ikke til side. Hver av dem går fram den bene veien han skal gå. Selv om de faller blant våpnene, stanser de ikke. 9 De løper fram og tilbake i staden, de løper på muren. De klyver inn i husene, de går inn gjennom vinduene som en tyv.

Dette viser at de er målbevisst. De lar seg ikke stoppe og gjør som de vil og tar seg til rette.

Joel 2:10 Jorden skaker foran dem, himmelen skjelver. Solen og månen formørkes, og stjernene mister sin glans.

Dette verset må tolkes åndelig. Jorden (de som bor på den) skaker av redsel og himmelen (de som er i himmelen/englene) er rystet over terroren. Sol, måne og stjernene kan ikke være de fysiske himmellegemene, men metaforer på himmelske skapninger.

Sol – Gud Fader
Måne – Månen reflekterer solens lys, altså menigheten. Kan også bety Guds Sønn.
Stjerner – Englene

Ordet som er oversatt formørkes oversettes ofte med sorg i Bibelen. Det er selvfølgelig sorg i himmelen over alle som går fortapt fordi de ikke ville ha Guds segl. Gud ønsket å frelse dem, men de ville ikke.

Joel 2:11 Herren løfter Sin røst foran Sin hær, for Hans leir er meget stor. For sterk er den som utfører Hans ord. For Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?

Gud gir sine ordre til englene. For Guds fiender vil det bli fryktinngytende. For Guds folk vil det være en stor trøst. Det siste spørsmålet er retorisk. Det er opp til oss mennesker om vi skal utholde Herrens dag. Det er vår beslutning om vi vil følge Gud. Så får man håpe at beslutningen er basert på sannhet.

Det nærmer seg tidspunktet hvor den viktigste beslutning noensinne må være tatt. Nådedåren stenges når trengselen har vart i fem måneder.

Tilslutt noen trøstens ord fra Herren:

Joel 2:12-14 Men likevel, selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage. 13 Så flerr deres hjerte og ikke deres klær! Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, Han angrer det onde. 14 Hvem vet om ikke Han vil vende om og angre, og etterlate Seg en velsignelse, et grødeoffer og et drikkeoffer til Herren deres Gud?

Som i Noahs dager

Jeg har lyst til å komme tilbake til et tema som jeg tok opp i det forrige forumet, nemlig sammenhengen mellom Syndfloden og Endetiden med trengsel og plagene. Yeshua sammenligner Noahs dager med sin gjenkomst. Hvis man skal gjøre dette bokstavelig, må man sammenligne med den viktigste begivenheten i Noahs dager med hva som skal skje før Yeshuas gjenkomst. Det skal ikke komme en ny vannflom, men en trengsel som er en større trengsel enn vannflommen etterfulgt av syv plager. De første fem månedene av Syndfloden var ikke en plage for Noah og hans familie fordi de egentlig ikke lidde noen nød fordi de var trygge ombort i Arken. De virkelige plagene begynte etter at Arken strandet. I syv måneder satt de innesperret uten mulighet for å komme ut fordi det ikke var trygt for verken mennesker eller dyr på utsiden av Arken. Det eksisterte ikke noe spiselig på utsiden. Arken lå sannsynligvis i en vinkel i forhold til horisontalplanet fordi Arken senere har sklidd ned fra fjellet via et jordskred (mudflow).

Bibelen beskriver hele Syndfloden med nøyaktige datoer. Datoene har ingen informasjonsverdi hvis de ikke er viktige i en eller annen sammenheng. Ingenting er tilfeldig i Bibelen.

17.02.600 Syndfloden startet
27.04.600 Regnet sluttet (40 døgn etter 17.02.600)
17.07.600 Arken strandet (150 dager eller 5 måneder etter 17.02.600)
01.10.600 Fjelltoppene kommer til syne
01.01.601 Vannet tørket bort
27.02.601 Jorden helt tørr

Totalt ett år og ti dager, eller 5 måneder + 7 måneder + 10 dager.
Dette tilsvarer:
Basunenes høytid – Basunenes høytid (Ett år)
Basunenes høytid – Yom Kippur ( 10 dager)

Ikke bry dere om datoene i listen nedenfor, de er bare tenkte datoer basert på at trengselen begynner på Basunenes høytid i år. Det er ikke helt usannsynlig.

Trengselens start  1. Tishri (3. Oktober 2016)
Trengselens slutt  1. Adar (27. Februar 2017)
1. plage begynner 1. Adar (27. Februar 2017)
2. plage begynner 1. Nisan (28. Mars 2017)
3. plage begynner 1. Lyar (27. April 2017)
4. plage begynner 1. Sivan (26. Mai 2017)
5. plage begynner 1. Tamuz (25. Juni 2017)
6. plage begynner 1. Ab (24. Juli 2017)
7. plage begynner 1. Elul (23. August 2017)
7. plage slutter       1. Tishri (21. september 2017)
The End                   10. Tishri (30 september 2017) (sabbat)

Trengselens start sammenfaller med Islamsk nyttår (Muhammeds EMIGRASJON fra Mekka til Medina).

For muslimene representer deres nyttår i følge en kilde: ” Life in Madinah allowed the Muslim community to mature and strengthen, and the people developed an entire society based on Islamic principles”.
Det ligger symbolikk i dette. Muslimene ønsker å innta verdensherredømme ved å emigrere fra deres stedsopprinnelse til Vesten hvor de ønsker å innføre deres egne prinsipper. Det gjør de gjerne med makt hvis de ikke gis fri anledning.

Den store trengselen på fem måneder sammenfaller med den femte basun (Åp 9:5). Europa har fått en bitteliten forsmak på hva som kommer til å skje med full tyngde. Islamsk terror og forfølgelse vil gjøre livet ulevelig overalt hvor det finnes byer og tettsteder. Gud har gitt løfte om at de som har Guds segl skal slippe unna. I tillegg vil det bli et forferdelig påtrykk fra falske hyrder som har til hensikt å påtvinge dyrets merke. Guds engler vil lede de rettferdige til trygge steder (2 Mos 23:20-23; Dan 12:1). Det er viktig å minne om at det under trengselen ikke vil bli martyrer. Mange vil ha ønske om å dø, men får ikke lov. På den nordlige halvkule vil trengselen skje i den kaldeste årstiden. Men starten på den er om høsten før vinteren setter inn og den vil begynne på en virkedag, sannsynligvis på en mandag (Mat 24:20).

Den syvende og siste plagen blir den mest uhyggelige. Dette er den eneste plagen som Yeshua sier skal være veldig stor (Åp 16:21). Det kommer et jordskjelv større enn noe som har vært på jorda tidligere. Hver øy og fjellene kommer til å forsvinne! Hvem kan overleve noe slikt? Bare Gud vet hvor det er trygt å være. På toppen av dette kommer det svære hagl som veier en talent (45 kg). De knuser alt de treffer.

Dette er ikke annerledes enn det som har vært stipulert tidligere, med unntak av at det gjensto noe som måtte oppfylles først. Vi lever i en tid for den aller siste pave og sannsynligvis den siste amerikanske president.