Frans i USA

Her følger en liten oppsummering av Frans’ gjøremål  i USA.

26. september 2015

  • Frans taler foran Independence Hall i Philadelphia. Rundt 8 minutter inn i video-klippet, begynner han på «Fader vår», men ordene stopper opp før de kommer ut av munnen hans.

25. september 2015

  • Frans taler til verdens ledere i FN, uten å nevne Jesus/Yeshua en eneste gang. Tenk for en mulighet til å spre evangeliet.. Han hilser forsamlingen «i sitt eget navn» (Joh 5:43) og påberoper seg å utøse velsignelser fra «Den Høyeste» (Jes 14:14)

20150925cnsnw0431

  • Frans samlet en rekke religiøse ledere ved Ground Zero, hvor bønner for fred ble avholdt. «Fred og ingen fare?»

24. september 2015

  • Frans taler i Join Session of the United States Congress i Washington DC, med visepresident, senatet, representantenes hus, høyesterett og regjering til stede. Navnet Jesus/Yeshua blir ikke nevnt en eneste gang.

pope-francis-addresses-congress-september-24-2015-false-prophet-antichrist-obama-revelation-17

23. september 2015

  • Frans taler utenfor Det hvite hus i Washington DC

22. september 2015

  • Frans lander på Andrews Air Force Base i Washington DC og blir mottatt av president Obama og visepresident Biden.

Sanat Kumara alias Satan alias Ra

I det forrige forumet hadde vi et emne som handlet om en figur som kaller seg Sanat Kumara.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanat_Kumara

Som vi da kom fram til er navnet et anagram for Kamasutra, Satan og Karma (uten u). Han vil også kalles Raj som vel er et annet ord for solguden Ra. Når det er sagt, så står denne personasjen fram i dette intervjuet med noen ord om pave Frans som slett ikke er overraskende. Han roses opp i skyene for hvem han er, uavhengig hva kirkens forbrytelser. Paven tillegges avgjørende betydning for menneskehetens overgang til det Satan kaller Ascension, et ord på engelsk som betyr oppstigning, det som i kristne kretser kalles opprykkelsen. Dette er ifølge Satan nært forestående.

http://goldenageofgaia.com/into-the-golden-age-of-gaia/the-midpoint-of-ascension/it-is-a-new-day-sanat-kumara-on-pope-francis-the-process-of-ascension-the-earths-place-in-ascension-etc/

Jeg tror dette er et tegn på at det kommer til å skje noe helt avgjørende i nærmeste fremtid. Satan frikjenner paven og gir ham egenskaper som langt overgår vanlige mennesker.

Frans: -Jesus er ikke en Ånd

Frans sier at Jesus ikke er en Ånd, men et menneske. Han indikerer dermed at Gud er treenig, og at Ånden er en separat person fra Faderen og Sønnen:

Skriften sier det STIKK motsatte:

1Kor 8:6 «Så er det likevel for oss bare én Gud, vår Far, og alle ting er av Ham, og vi er til for Ham. Og det er én Herre, Jesus Kristus, og alle ting er ved Ham, og vi lever ved Ham.»

1Kor 15:45 «Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd.»

2Kor 3:17 «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

Hvem har størst autoritet? Bibelen eller mennesket Frans?

Det er viktig å skille mellom Jesu tid her på jorden, og tiden etter Hans oppstandelse. Han var på jorden fullt og helt et menneske, i fallent kjød, dog uten synd:

Rom 8:3 «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet.»

1Pet 2:22 «Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn.»

Frans snakker som om Jesus aldri sto opp legemlig fra de døde,  men at Han heller inntok en rolle lik de såkalte helgenene; som i følge den katolske vranglære, både kan motta bønn og være våre mellommenn ovenfor Gud. Med dette nedjusteres Sønnens status som den eneste Mellommannen mellom Gud og mennesker:

1Tim 2:5 «For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.»

Bibelen sier at Han sto opp fra de døde og arvet ALT som tilhørte Faderen (Hebr 1:2), til og med Hans navn (Jes 9:6). Han ble deretter OPPHØYET og herliggjort hos Faderen (Joh 17:1-11) og hele Guds fylde skulle dvele i Ham:

Kol 1:9 «For i Hans kropp bor hele Guddommens fylde.»

Sønnen arvet Faderens navn:

Hebr 1:4 «Han er blitt så mye høyere enn englene, fordi Han har arvet et mer framstående navn enn dem.»

Sønnen omtaler dette navnet som «Mitt nye navn», og det viser seg at det kun kan være snakk om ett navn – Faderens navn:

Jes 9:6 «For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»

Åp 3:12 «Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham og navnet på Min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.»

Åp 14:1 «Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne

Åp 22:3-4 «Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets trone skal være i Byen, og Hans tjenere skal tjene Ham. De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på deres panne

Ingen kjenner dagen eller timen

Det sies at nymånen i forbindelse med Rosh Hashanah (basunenes høytid) ikke har blitt observert i Jerusalem ennå, og at det medfører at det jødiske året blir én dag lenger enn forventet:
http://renewedmoon.com/

Det betyr i såfall at Yom Kippur blir forskjøvet med én dag, siden den er satt til å være den 10. dagen i den sjuende måneden:

3Mos 25:9 «Og du skal telle sju sabbatsår, sju ganger sju år. Tiden for de sju sabbatsårene blir da førtini år. Så skal du la jubelbasunen lyde på den tiende dagen i den sjuende måneden. På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres.»

Rosh Hashanah regnes å være den høytiden Yeshua henviste til da Han profeterte følgende:

Matt 24:36 «Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i Himmelen, men bare Min Far.»

Mammon

1Tim 6:5 «De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna.»

Den såkalte Trosbevegelsen lar få anledninger gå forbi når det gjelder å loppe sine menigheter for penger. I forbindelse med september 2015, profeteres det om «de syv velsignelsene», som angivelig skal utøses på Forsoningsdagen (Yom Kippur). Det sies at Gud skal gi tilbake «i doble monner» til de som ofrer et betydelig pengebeløp. Det er Joel 2:23-32 som brukes som grunnlag for dette. Det er viktig at pengene er overført før Forsoningsdagen, dersom det skal ha noen effekt; derfor sier disse falske profetene at man ikke skal møte opp til Forsoningsdagen uten et offer for hånden. Dette er selvsagt ren løgn, for Gud krever ikke pengeofring i bytte mot velsignelser!

En pastor ved navn Rod Parsley sier følgende:

«Please get this: The Day of Atonement is God’s holiest day of the year – come to Him with a heart of repentance AND an offering – this is a commanded offering. Do not come empty-handed (…) The Day of Atonement is September 23. Your seven blessings depend on making this divine appointment! Defeat Satan and receive your double portion! Obey God’s command today!»

http://orders.rodparsley.com/Order_First.aspx?ostr=S56ITgtFuJo%3d

Benny Hinn og Steve Munsey lover gull og grønne skoger ved at man gir $300 (eller $3000 hvis man har mye penger). Det er «viktig» at pengene er overført innen Forsoningsdagen, som er den 23. september 2015:

Man kan ha lyst til å slakte disse pengegriske ulvene med krasse ord, men det holder lenge med noen bibelske advarsler:

Matt 6:19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.

Matt 6:24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 12:15 Han sa til dem: «Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom.»

Hebr 13:5 La deres ferd være uten pengekjærhet! Vær fornøyd med det dere har! For Han har selv sagt: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.»

1Tim 6:9 Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse.

1Tim 6:10 For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

1Tim 6:11 Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!

Papal decree to enact sunday worship

Den lille damen (EGW) har sagt og skrevet mye om de dagene som synes å være noen få uker unna. Jeg tar det med slik at hennes uttalelser kan ligge som en påminnelse i tilfelle det går slik vi håper og tror.

Rome Will Regain Her Lost Supremacy
As we approach the last crisis it is of vital moment that harmony and unity exist among the Lord’s instrumentalities. The world is filled with storm and war and variance. Yet under one head—the papal power—the people will unite to oppose God in the person of His witnesses. This union is cemented by the great apostate.—Testimonies for the Church 7:182 (1902). – {LDE 131.5}
Laws enforcing the observance of Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. The religion of the papacy will be accepted by the rulers, and the law of God will be made void.—Manuscript Releases 7:192 (1906). – {LDE 132.1}
A day of great intellectual darkness has been shown to be favorable to the success of popery. It will yet be demonstrated that a day of great intellectual light is equally favorable for its success.—The Spirit of Prophecy 4:390 (1884). – {LDE 132.2}
In the movements now in progress in the United States to secure for the institutions and usages of the church the support of the state, Protestants are following in the steps of papists. Nay, more, they are opening the door for the papacy to regain in Protestant America the supremacy which she has lost in the Old World.—The Great Controversy, 573 (1911). – {LDE 132.3}
A National Sunday Law Means National Apostasy
To secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for a Sunday law By the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God our nation will disconnect herself fully from righteousness…. – {LDE 132.4}
As the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy be a sign to us that the limit of God’s forbearance is reached.—Testimonies for the Church 5:451 (1885). – {LDE 133.1}
We must take a firm stand that we will not reverence the first day of the week as the Sabbath, for it is not the day that was blessed and sanctified by Jehovah, and in reverencing Sunday we should place ourselves on the side of the great deceiver – {LDE 133.2}
When the law of God has been made void and apostasy becomes a national sin, the Lord will work in behalf of His people.—Selected Messages 3:388 (1889). – {LDE 133.3}
The people of the United States have been a favored people, but when they restrict religious liberty, surrender Protestantism, and give countenance to popery, the measure of their guilt will be full, and “national apostasy” will be registered in the books of heaven.—The Review and Herald, May 2, 1893. – {LDE 133.4}
National Apostasy Will Be Followed by National Ruin
When our nation, in its legislative councils, shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance, and bringing oppressive power to bear against those who keep the seventh-day Sabbath, the law of God will, to all intents and purposes, be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin.—The S.D.A. Bible Commentary 7:977 (1888). – {LDE 133.5}
It is at the time of the national apostasy when, acting on the policy of Satan, the rulers of the land will rank themselves on the side of the man of sin. It is then the measure of guilt is full. The national apostasy is the signal for national ruin.—Selected Messages 2:373 (1891). – {LDE 134.1}
Roman Catholic principles will be taken under the care and protection of the state. This national apostasy will speedily be followed by national ruin.—The Review and Herald, June 15, 1897. – {LDE 134.2}
When Protestant churches shall unite with the secular power to sustain a false religion, for opposing which their ancestors endured the fiercest persecution, then will the papal sabbath be enforced by the combined authority of church and state. There will be a national apostasy, which will end only in national ruin.—Evangelism, 235 (1899). – {LDE 134.3}
When the state shall use its power to enforce the decrees and sustain the institutions of the church—then will Protestant America have formed an image to the papacy, and there will be a national apostasy which will end only in national ruin.—The S.D.A. Bible Commentary 7:976 (1910). – {LDE 134.4}
Universal Sunday Legislation
History will be repeated. False religion will be exalted. The first day of the week, a common working day, possessing no sanctity whatever, will be set up as was the image of Babylon. All nations and tongues and peoples will be commanded to worship this spurious sabbath…. The decree enforcing the worship of this day is to go forth to all the world.—The S.D.A. Bible Commentary 7:976 (1897). – {LDE 134.5}
As America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy in forcing the conscience and compelling men to honor the false sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow her example.—Testimonies for the Church 6:18 (1900). – {LDE 135.1}
The Sabbath question is to be the issue in the great final conflict in which all the world will act a part.—Testimonies for the Church 6:352 (1900). – {LDE 135.2}
Foreign nations will follow the example of the United States. Though she leads out, yet the same crisis will come upon our people in all parts of the world.—Testimonies for the Church 6:395 (1900). – {LDE 135.3}
The substitution of the false for the true is the last act in the drama. When this substitution becomes universal God will reveal Himself. When the laws of men are exalted above the laws of God, when the powers of this earth try to force men to keep the first day of the week, know that the time has come for God to work.—The S.D.A. Bible Commentary 7:980 (1901). – {LDE 135.4}
The substitution of the laws of men for the law of God, the exaltation, by merely human authority, of Sunday in place of the Bible Sabbath, is the last act in the drama. When this substitution becomes universal God will reveal Himself. He will arise in His majesty to shake terribly the earth.—Testimonies for the Church 7:141 (1902). – {LDE 135.5}
The Whole World Will Support Sunday Legislation
The wicked … declared that they had the truth, that miracles were among them, that angels from heaven talked with them and walked with them, that great power and signs and wonders were performed among them, and that this was the temporal millennium that they had been expecting so long. The whole world was converted and in harmony with the Sunday law.—Selected Messages 3:427, 428 (1884). – {LDE 136.1}
The whole world is to be stirred with enmity against Seventh-day Adventists because they will not yield homage to the papacy by honoring Sunday, the institution of this antichristian power.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 37 (1893). – {LDE 136.2}
Those who trample upon God’s law make human laws which they will force the people to accept. Men will devise and counsel and plan what they will do. The whole world keeps Sunday, they say, and why should not this people, who are so few in number, do according to the laws of the land?—Ms 163, 1897. – {LDE 136.3}
The Controversy Centers in Christendom
The so-called Christian world is to be the theater of great and decisive actions. Men in authority will enact laws controlling the conscience, after the example of the papacy. Babylon will make all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Every nation will be involved. Of this time John the Revelator declares: [Revelation 18:3-7; 17:13, 14, quoted]. “These have one mind.” There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan’s forces. “And shall give their power and strength unto the beast.” Thus is manifested the same arbitrary, oppressive power against religious liberty—freedom to worship God according to the dictates of conscience—as was manifested by the papacy, when in the past it persecuted those who dared to refuse to conform with the religious rites and ceremonies of Romanism.—Selected Messages 3:392 (1891). – {LDE 136.4}
In the great conflict between faith and unbelief the whole Christian world will be involved.—The Review and Herald, February 7, 1893. – {LDE 137.1}
All Christendom will be divided into two great classes—those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, and those who worship the beast and his image and receive his mark.—The Great Controversy, 450 (1911). – {LDE 137.2}
As the Sabbath has become the special point of controversy throughout Christendom and religious and secular authorities have combined to enforce the observance of the Sunday, the persistent refusal of a small minority to yield to the popular demand will make them objects of universal execration.—The Great Controversy, 615 (1911). – {LDE 137.3}
As the decree issued by the various rulers of Christendom against commandment keepers shall withdraw the protection of government, and abandon them to those who desire their destruction, the people of God will flee from the cities and villages and associate together in companies, dwelling in the most desolate and solitary places.—The Great Controversy, 626 (1911). – {LDE 138.1}
Show No Defiance
Those who compose our churches have traits of character that will lead them, if they are not very careful, to feel indignant, because on account of misrepresentation their liberty in regard to working on Sunday is taken away. Do not fly into a passion over this matter but take everything in prayer to God. He alone can restrain the power of rulers. Walk not rashly. Let none boast unwisely of their liberty, using it for a cloak of maliciousness, but as the servants of God, “Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king” [1 Peter 2:17]. – {LDE 138.2}
This advice is to be of real value to all who are to be brought into strait places. Nothing that shows defiance or that could be interpreted as maliciousness must be shown.—Manuscript Releases 2:193, 194 (1898). – {LDE 138.3}
Refrain From Work on Sunday
In regard to the Southern field, [Sunday-law enforcement was especially severe in the southern states in the United States in the 1880s and 1890s. See American State Papers (The Review and Herald, 1943, 517-562).] the work there must be done as wisely and carefully as possible, and it must be done in the manner in which Christ would work. The people will soon find out what you believe about Sunday and the Sabbath for they will ask questions. Then you can tell them, but not in such a manner as to attract attention to your work. You need not cut short your work by yourself laboring on Sunday…. – {LDE 138.4}
Refraining from work on Sunday is not receiving the mark of the beast…. In places where the opposition is so strong as to arouse persecution, if work is done on Sunday, let our brethren make that day an occasion to do genuine missionary work.—The Southern Work, 70 (1895). – {LDE 139.1}
If they should come here and say “You must close up your work and your presses on Sunday,” I would not say to you, … “Keep your presses going,” because the conflict does not come between you and your God.—Ms 163, 1898. – {LDE 139.2}
We should not feel it enjoined upon us to irritate our neighbors who idolize Sunday by making determined efforts to bring labor on that day before them purposely to exhibit an independence. Our sisters need not select Sunday as the day to exhibit their washing.—Selected Messages 3:399 (1889). – {LDE 139.3}
Engage in Spiritual Activities on Sunday
I will try to answer your question as to what you should do in the case of Sunday laws being enforced. – {LDE 139.4}
The light given me by the Lord at a time when we were expecting just such a crisis as you seem to be approaching, was that when people were moved by a power from beneath to enforce Sunday observance, Seventh-day Adventists were to show their wisdom by refraining from their ordinary work on that day, devoting it to missionary effort. – {LDE 139.5}
To defy the Sunday laws will but strengthen in their persecution the religious zealots who are seeking to enforce them. Give them no occasion to call you lawbreakers…. One does not receive the mark of the beast because he shows that he realizes the wisdom of keeping the peace by refraining from work that gives offense…. – {LDE 140.1}
Sunday can be used for carrying forward various lines of work that will accomplish much for the Lord. On this day open-air meetings and cottage meetings can be held. House-to-house work can be done. Those who write can devote this day to writing their articles. Whenever it is possible, let religious services be held on Sunday. Make these meetings intensely interesting. Sing genuine revival hymns, and speak with power and assurance of the Saviour’s love.—Testimonies for the Church 9:232, 233 (1909). – {LDE 140.2}
Take the students out to hold meetings in different places, and to do medical missionary work. They will find the people at home and will have a splendid opportunity to present the truth. This way of spending Sunday is always acceptable to the Lord.—Testimonies for the Church 9:238 (1909). – {LDE 140.3}
Beauty of Truth Made Apparent by Opposition
The zeal of those who obey the Lord will be increased as the world and the church unite in making void the law. Every objection raised against the commandments of God will make way for the advancement of truth and enable its advocates to present its value before men. There is a beauty and force in the truth that nothing can make so apparent as opposition and persecution.—Manuscript Releases 13:71, 72 (1896). – {LDE 140.4}
This time, when there is such an effort made to enforce the observance of Sunday, is the very opportunity to present to the world the true Sabbath in contrast to the false. The Lord in His providence is far ahead of us. He has permitted this Sunday question to be pressed to the front that the Sabbath of the fourth commandment may be presented before the legislative assemblies. Thus the leading men of the nation may have their attention called to the testimony of God’s Word in favor of the true Sabbath.—Manuscript Releases 2:197 (1890). – {LDE 141.1}
We Ought to Obey God Rather Than Men
The adherents of truth are now called upon to choose between disregarding a plain requirement of God’s Word or forfeiting their liberty. If we yield the Word of God and accept human customs and traditions, we may still be permitted to live among men, to buy and sell, and have our rights respected. But if we maintain our loyalty to God it must be at the sacrifice of our rights among men, for the enemies of God’s law have leagued together to crush out independent judgment in matters of religious faith and control the consciences of men…. – {LDE 141.2}
The people of God will recognize human government as an ordinance of divine appointment and will by precept and example teach obedience to it as a sacred duty so long as its authority is exercised within its legitimate sphere. But when its claims conflict with the claims of God we must choose to obey God rather than men. The Word of God must be recognized and obeyed as an authority above that of all human legislation. “Thus saith the Lord” is not to be set aside for a “Thus saith the church or the state.” The crown of Christ is to be uplifted above all the diadems of earthly potentates.—The Home Missionary, November 1, 1893. – {LDE 142.1}
Satan offers to men the kingdoms of the world if they will yield to him the supremacy. Many do this and sacrifice heaven. It is better to die than to sin; better to want than to defraud; better to hunger than to lie.—Testimonies for the Church 4:495 (1880). – {LDE 142.2}

Syria

Jes 17:1 «Byrden om Damaskus: Se, Damaskus skal opphøre å være en by, den skal bli til en ruinhaug.»

Like før enden skal Damaskus bli en ruinhaug, og «Syrias rest skal bli som Israels barn i herlighet» (Jes 17:3)

Nå har også Frankrike, i tillegg til Russland, meldt seg inn i gruppen som vil bombe ISIL i Syria:

http://www.bbc.com/news/world-europe-34173983

USA, som etter sigende vil kvitte seg med Assad, må nå også hanskes med Frankrike. Det ligger i kortene at hele Syria vil bli en ruinhaug, hvor selv de gamle templene blir gruslagt.

Doomsday preppers

Uttrykket «doomsday preppers» har en merkelig klang når man ser hvordan de i USA forbereder seg på et scenario som tydeligvis ikke har noe med en bibelsk dommedag å gjøre, men med en politisk dommedag. De er opptatt av hvordan de skal forsvare seg mot voldelige elementer samt at de skal kunne hindre sult, tørst og dødelige epidemier. De væpner seg til tennene i den tro at bare de gjør det så skal de kunne forsvare seg mot både enkeltpersoner, bander og myndigheter. Noen har fått laget luksuriøse boliger i bunkerser under bakkenivå hvor de skal kunne bo i minst ett år uten å måtte ha nye forsyninger. Noen av disse forberedelsene er fornuftige, men ingenting av dette vil kunne stå seg i et bibelsk dommedagsscenario.

Elias opplevde sin trengselstid. Men han hadde ikke forberedt seg på hvordan han skulle klare seg mot Akab. Han så ingen annen utvei enn å flykte og håpe at Gud ville hjelpe ham. Han hadde ikke mat, så han ble sulten. Ikke hadde han noe sted å bo heller. For å hindre at han sultet ihjel måtte Gud sende mat med noen kråker. Men det var ikke en god langvarig løsning. Derfor ble Elias bedt om å gå til den fattige enken i Sarepta, selv om hun ikke hadde flisa i veggen og heller ikke mat. Hun hadde imidlertid en krukke med mel og en krukke med olivenolje. Gud sørget for at krukkene var fylt med mel og olje hver morgen slik at alle hadde den maten de trengte. Noe ensidig kost kanskje.

I våre dager er det mulig å være langt bedre forberedt på den fysiske biten av en fluktperiode. Det som imidlertid er det viktigste av alle forberedelser er å overleve den åndelige prøvelsen. Hvis man ikke møter trengselen med Guds segl i pannen, er det ingen vits til å forberede seg fysisk.