Faderens løfte – den nye pakt

Dette er noe jeg har forstått betydningen av i mange år, men aldri fått så godt forklart. Så alt for mange kristne går med tunge tanker om egen utilstrekkelighet. De ønsker å gjøre Guds vilje, men kommer til kort i å gjøre det fordi de ikke har overlatt seg til erkjennelsen av hva Guds løfte har gitt oss av kraft til hvis vil benytte oss av den. Vi behøver ikke å bli fristet til synd hvis vi ikke vil. Vi kan få Guds kraft til å overvinne enhver fristelse. Denne kraften vant Yeshua med sitt liv som menneske og ble utgytt for oss etter mottakelsen av Guds herliggjørelse ved sin opptakelse til himmelen.

Løftet ble kjent gjennom profeten Jeremias omkring 500 år før Gud sendte sin enbårne Sønn til jorden.

Jer 31:31-34 Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren. 33 Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre (sinnet) og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. 34 Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den største, sier Herren. For Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal Jeg ikke minnes mer.

Dette løftet er gitt til alle kjødelige og åndelige israelitter og jøder. Det gjelder alle som tar imot Yeshua som sin personlige Herre og Frelser. Men det kan ikke understrekes sterkt nok at det ikke er noen automatikk i dette. Gud gjør ikke dette uten vår deltakelse. Vi må forstå dybden av Sønnens syndfrie liv som menneske og Hans endelige sier over Satans makt. Det er ikke en teori som vi må godta. Vi må FORSTÅ det slik at Yeshuas liv blir en del av oss. Yeshuas liv er den Hellige Ånd som vi mottar som en pakt med Gud. Bare så synd at så få kvalifiserer seg til å motta Faderens løfte.

Begivenheter i september/oktober

Det er så mange tanker og innspill for tiden at jeg nesten ikke klarer å få delt det med dere. Jeg kom over en video på FB som lister opp de fleste begivenheter som skal skje i september og oktober av kristen interesse. Noe av det er litt spekulativt kanskje, men la gå. Listen er lang og innholdsrik. Pussig at ALT skal skje på en gang.

Jeg må med det samme si at jeg er imponert over den edruelige og kristne holdningen til videoens skaper. Jeg er veldig enig med hans konklusjoner.

Jeg skulle gjerne hatt en skriftlig liste over alt dette. Foreløpig får vi klare oss med videoen.

Kjøpe eller selge

Åp 13:16-17 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

Det andre dyret (USA) skal gjøre slik at alle tar imot et merke, slik at ingen kan «kjøpe eller selge». Det sies ikke noe om når i uka handelen skal foregå, men det hinter kanskje Frans til i en tale han holdt nylig. Jeg er ikke helt god i syd-europeiske språk, men hører klart og tydelig at han sier ordene «ikke kjøpe» og «ikke selge» 1:42 inn i klippet:

Planen er kanskje å forby søndagshandel, og at dette belønnes med mulighet til å kjøpe eller selge resten av uka?

Økonomisk kollaps

Vi har lenge visst at økonomien går i sykluser. 7-års syklusen har gjentatt seg jevnt og trutt. Ut fra denne syklusen forventes det at verdensøkonomien skal kollapse den 29. elul, dvs. den 13. september i år. Idag har vi sett at panikken brer seg i hele verden fordi Kinas aksjemarked synker som et strykejern. Heller ikke Norge er beskyttet, og slett ikke USA. Når USA’s aksjemarked opplever et stort fall, betyr det at de snart ikke kan holde hodet over vann.

Og «tilfeldigvis» sendte NRK2 et program med tittelen «Økonomens dystre spådom» kl. 21:30. I omtalen til programmet står det:

Økonomen Martin Armstrong har gang på gang forutsett alvorlige økonomiske kriser med stor presisjon. Han var en gang blant de viktigste analytikerne på Wall Street, men fikk raskt mektige motstandere blant bankfolk og fondsmeglere.

Armstrong sitter på et dataprogram som har løst økonomikoden og som kan forutsi alle hendelser som styres av økonomien. Han har beskyttet kildekoden til programmet så godt at hvis noen prøver å hacke datamaskinene, så selvdestueres harddisken på maskinen. Det mest interessante med hele programmet var programmets nøyaktige forutsigelse av hva som skal skje i 2015,75. På engelsk skulle det bli «sovereign debt Big-Bang», dvs. kollaps i landenes egenkapital. USA har f.eks. ikke egenkapital i det hele tatt å miste. De har et underskudd i egenkapitalen som nesten ikke kan uttrykkes i forståelige tall. Når USA kollapser, mister de ALT. Det blir ikke flisa igjen. Det samme vil skje overalt i verden, også i Norge. Vi mister hele overskuddet fordi det ikke består av varige verdier.

Martin Armstrongs analyser tar aldri feil. De slår alltid til, på dagen. Det som nå gjelder er å ta dette ALVORLIG.

Hvis du har NRK-appen, kan programmet ses der. Hvis du har Flash på maskinen, kan videoen ses her:

https://tv.nrk.no/program/KOID22006615/oekonomens-dystre-spaadom

Grunntekstene

Her er et par nettsider for de som er interesserte i å studere den bysantiske majoritetsteksten, med direkte engelsk oversettelse:

Det gamle testamentet (GT)
Westminster Leningrad Codex with vowels
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm

Det nye testamentet (NT)
Scriveners Textus Receptus 1894
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm

Bibelen Guds Ord (1997) er en av få norske oversettelser som er basert på majoritetsteksten, og kan leses på nett her: https://www.hermon.no/netbibelen/

Mange av dagens norske oversettelser (utgitt i årene 1930, 1978, 1988 og 2011) er basert på den aleksandriske minoritetsteksten.

Eksempel på ulikheter mellom majoritetsteksten og minoritetsteksten:

1Joh 4:3 «Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.»

1.joh-4.3

Ordene «Kristus er kommet i kjøtt og blod» (gr. «criston en sarki elhluqota») er fjernet fra minoritetsteksten.

Se flere ulikheter mellom de to ulike grunntekstene av NT på følgende nettsted: http://www.message7.com/nt/info.html

Russland og Kina

I det forrige forumet hadde vi en laang serie med innlegg om Dan 11:40-45. Det er fortsatt noe som ikke er oppfylt, nemlig tiender fra Østen og Norden. Det har forsåvidt vært flere tiender fra den kanten, men nå kan man lese at Russland og Kina har utviklet teknologi som gjør de høyteknologiske vestlige våpensystemene ubrukelige.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vladimir-Putins-elektroniske-krigforing-i-Ukraina-skremmer-USA-og-NATO–8124558.html

Ved en eventuell krig mellom Vesten, Russland og Kina, er det ikke lenger innlysende hvem som går av med seieren. Dess lenger tid det tar, dess dårligere odds for Vesten.

Trengselstiden og plagene

DEN LILLE TRENGSEL

Trengselstiden består av to epoker, den lille trengsel og plagene. Hvis jeg har forstått Bibelen rett, vil den lille trengsel ha en varighet på 5 måneder (Åp 9:5), mens plagene vil pågå i 7 måneder (én plage pr. mnd.), tilsammen like lenge som syndfloden (12 mnd.). Den lille trengsel starter med dyrets merke. Samtidig med starten på den lille trengsel, blir Guds folk beseglet. Derfor kan Bibelen bekrefte at den lille trengsel blir på 5 måneder.

Åp 9:5-6 Og det ble gitt dem at de ikke skulle drepe dem, men pine dem i fem måneder, og pinen de voldte, var som pinen av en skorpion når den stikker et menneske. 6 Og i de dager skal menneskene søke døden og ikke finne den, og stunde etter å få dø, og døden skal fly fra dem.

Dette skal ramme dem som ikke har Guds segl. Menneskene har mulighet for å vende om i disse fem månedene. Nådedøren holdes åpen helt til plagene begynner. Ingen skal dø av pinen, heller tvert imot. Folk får ikke lov til å dø, selv om de prøver å ta selvmord. Hvis jeg var dem vil jeg vende om mens det var tid, men det ser ut som om det er det motsatte som skjer med dem, at de forherder seg enda sterkere. Det står nemlig ingenting om at det er noen som omvender seg som følge av denne pinen. Jeg lurer på hvorfor, og fortsetter å lese resten av det femte segl.

Åp 9:7-11 Og gresshoppenes (djevelens åndehær) skikkelse var lik hester, rustet til krig (krigshær), og på deres hoder var det likesom kroner som så ut som gull (Babylon), og deres åsyn var som menneskers åsyn. 8 Og de hadde hår som kvinnehår, og deres tenner (egnet til å fortære) var som løvetenner (Babylon) 9 og de hadde brynjer likesom jernbrynjer (sivil myndighet med militærmakt). 10 Og de har stjerter som skorpioner, og brodder, og i deres stjerter ligger deres makt til å skade menneskene i fem måneder. 11 Til konge over seg har de avgrunnens engel (Satan); på hebraisk er hans navn Abaddon, og på gresk har han navnet Apollyon.

I vers 11 kommer forklaringen på hvorfor de opplever en nummende pine og hvorfor de forherder seg. Makten ligger i stjertene. Profeten Jesaias forklarer betydningen:

Jes 9:15 Eldste og aktet mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen (stjerten).

De som ikke har Guds segl under den lille trengsel vil bli fôret med løgn av dem som står bak Dyrets merke, både sivile og religiøse krefter. De lyver nå og de kommer til å lyve i fortsettelsen. Og løgnene blir som vanlig trodd.

PLAGENE

Plagene beskrives under det sjette segl i Åp 9 og de syv skålene i Åp 16 samt i Amos 8 & 9. Nådedøren er stengt. Ingen blir frelst. Det nytter ikke å vende om fordi det er for sent. Noen oppdager at de er for sent ute, men nekter å gi opp.

Amos 8:11-12 Se, dagen kommer, sier Herren Gud, da jeg skal sende hungersnød over landet (jorden), ikke hunder etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. 12 De skal flakke omkring fra hav til hav og fra nord til øst. De skal fare fram og tilbake og søke etter Herrens ord, uten å finne det.

Hvorfor finner de ikke noen som kan forkynne sannheten for dem? Jo, fordi de som har sannheten ikke er trygg og derfor har skjult seg. En annen forklaring er at de som leter, leter på feil sted. Alle mener at de har Herrens ord til tross for at de opplever plagenes grusomheter. De legger skylden for sine plager på de som i følge dem bryter Guds bud. Derfor er det ingen som vender om. De mener at de ikke har noen grunn til å vende om.

Åp 16:8-11 Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det ble gitt den makt til å svi menneskene med ild. 9 Og menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn, Han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke slik at de ga Ham ære. 10 Så tømte den femte engelen sin skål ut på dyrets trone, og hans rike ble fullt av mørke. Og de bet seg i tungen på grunn av smerten. 11 De spottet Himmelens Gud på grunn av smertene og sårene sine, men de omvendte seg ikke fra gjerningene sine.

Selv når Gud lar den siste plage ramme de ugudelige, spotter de Gud.

Åp 16:17-21 Så tømte den sjuende engelen sin skål ut i luften, og en høy røst kom ut fra templet i Himmelen, fra tronen, og sa: «Det er skjedd!» 18 Og det kom røster og torden og lyn. Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden. 19 Og den store byen ble delt i tre deler, og folkeslagenes byer falt. Og den store Babylon ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begeret med Hans harmes vredesvin. 20 Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. 21 Og store hagl falt ned fra himmelen på menneskene, hvert hagl veide omtrent en talent. Menneskene spottet Gud på grunn av plagen av haglene, for denne plagen var veldig stor.

Noen mener at Gud er urettferdig når Han sender plager over de ugudelige i de siste dager. Det hadde vært urettferdig hvis de ugudelige vendte om. Gud hadde ikke sendt plagene hvis Han visste at de ugudelige ville angre og vende om. Det at de ikke vender om, er et vitnesbyrd først og fremst til englene om at de ikke behøver å bekymre seg for at Gud ikke er rettferdig. Englene og de frelste skal i evigheten være overbevist om at Gud gjorde alt som var mulig for å frelse menneskene. Når plagene kommer, er det ikke flere som søker den rette sannheten.