Den ødeleggende styggedom

Det første tempelet i Jerusalem ble ødelagt av babylonerne i år 586 fvt (før vår tidsregning). Det andre tempelet ble rasert av romerne i år 70, og Yeshuas profeti i Matt 24:2 ble oppfylt.

Det var ikke før i år 131 at keiser Hadrian bygget et Jupiter-tempel på det «hellige sted», og døpte om Jerusalem til Aelia Capitolina. I følge den romerske historikeren Cassius Dio, ble 50 utposter og 958 landsbyer gruslagt over hele Judea i perioden 132–135.

580 000 mennesker ble drept, og de overlevende ble nektet adgang til det nye riket; mange flyktet derfor til fjellene i Galilea. Etter opprøret, ble Provincia Judea erstattet med Provincia Syria Palaestina (forkortet: Palaestina).

Kan Jupiter-tempelet være «den ødeleggende styggedom», og er dette den store trengselen og flukten Yeshua profeterte om i Matt 24:15-16?

«Når dere da ser ødeleggelsens styggedom , som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det – da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.»

Jupiter-tempelet ble senere rasert av keiser Konstantin (i år 325, samme år som kirkemøtet i Nicea), men ble noen hundre år senere erstattet av Klippemoskeen (år 685–691) og Al Aqsa (år 705). Et annet Jupiter-tempel (også bygget av Hadrian), står fremdeles delvis intakt i Baalbek i Libanon.

På grunnlag av restene i Libanon, kan man anta at Jupiter-tempelet i Jerusalem hadde samme størrelse og utseende. Dermed kan man se at moskeene i Jerusalem er bygget etter samme mål som Jupiter-tempelet:

8393_bible_archeology_jerusalem_temple_mount_temple_hadrian_temple_of_jupiter_baalbek_lebanon_ad_overlaid_floorplan

Steinene som ble brukt til å bygge moskeene har inskripsjoner fra keiser Hadrians Jupiter-tempel, og har samme størrelse – og står på samme sted på «det hellige sted»: Er moskeene dermed en videreføring av «den ødeleggende styggedom», hvor man nå i steden ærer Allah fremfor Jupiter?

Hva vil skje hvis Palestina atter en gang blir opprettet som egen stat? Vatikanet og «resten av verden», med unntak av Israel, er pådrivere for dette.

4 tanker om “Den ødeleggende styggedom”

 1. Profeten Daniel har nevnt den «ødeleggende vederstyggelighet» to ganger.

  Dan 11:31 Og hærer som han sender ut, skal komme og vanhellige helligdommen, den faste borg, og avskaffe det stadige og stille opp den ødeleggende vederstyggelighet.

  Dan 12:11 Og fra den tid det stadige blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.

  Begge versene nevner den samme hendelsen, at den ødeleggende vederstyggelighet skal stilles opp. Tidspunktet oppgis å være i 1798. Den ødeleggende vederstyggelighet kan derfor ikke være annet enn pavedømmet eller mer spesifikt paven. Det var nemlig en pave som sto i sentrum for begivenhetene når general Berthier foretok arrestasjonen av pave Pius VI. Spørsmålet man bør stille seg er om det kan bekreftes at pavedømmet er en ødeleggelse for noen.

  Åp 19:2 for sanne og rettferdige er hans dommer, han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horelevnet (horeliv), og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd.

  Bekreftet! Det er pavekirken og ingen andre som har ødelagt jorden. Det er noe å tenke på i disse dager hvor paven (Antikristen) har en løsning på hvordan jorden skal berges. Litt av et paradoks.

  Yeshua advarte om at den ødeleggende vederstyggelighet skulle stå på hellig grunn. Hva vil det si? Hellig grunn har tradisjonelt vært Jerusalem. Der sto Helligdommen og i den sto Paktens Ark. Det var Arken som gjorde Helligdommen hellig. Jeg tror det finnes to svar på hva som er hellig grunn idag. Det ene svaret er at de troende er et Tempel og at Guds lov på den troende hjerte og sinn er Paktens Ark. Det andre svaret er at Jerusalem fortsatt er hellig fordi Paktens Ark fortsatt befinner seg der. Hvilket svar som er det rette er vanskelig å si.

  Vi vet at paven vil forsøke å få verden til å holde søndagen som hviledag. Når han prøver å få sabbatsholdere til å gjøre dette, er det i høyeste grad å stå på hellig grunn. Hvis djevelen setter sine føtter på Oljeberget, må det også kunne sies å stå på hellig grunn. Kanskje begge svarene er rette.

 2. Jeg tenkte å skrive det i forrige svar, men glemte det, at «det hellige sted» ikke var hellig lenger etter år 70. Egentlig var det ikke et hellig sted etter Yeshuas død i år 31 fordi Tempelet kun hadde en seremoniell funksjon inntil korset. Hva som senere har blitt bygget på dette stedet kan ikke være en skjending av stedet som tidligere var hellig, ettersom det ikke er hellig lenger. Selv om det skulle komme et tredje Tempel på dette stedet, ville det ikke blitt hellig.

  1. Det er et annet skriftsted som er mer presist vedrørende Jerusalems ødeleggelse og flukten til fjellene, nemlig Luk 21:20.

   Luk 21:20 – «Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjellene, de som er midt inne i byen, må dra ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen.»

   Det er flukten fra Judea til fjellene, som knytter Matt 24:15-16 til Luk 21:20, og ødeleggelsen av tempelet. Det er romerhæren som sørger for ødeleggelsen.

   Dette må settes i direkte sammenheng med den romerske invasjonen i år 70. Hvis dette er tilfellet, kan ikke Jupiter-tempelet (og påfølgende byggverk) alene være «den ødeleggende styggedom. Det må være romerhæren selv – med keiser Titus i spissen. Altså Romerriket, hvis lille horn som senere ble til pavedømmet. Før den tid, var paven underlagt keiseren.

   Det var først i 538 at paven ble foræret verdslig makt, da keiser Justitian overga Roma til paven.

   Men, for å få tidsprofetien i Dan 12:11 til å gå opp med år 1798, må årstallet bli 508, altså 30 år før 538. Det kan se ut til at paven (med keiseren i Bysants i ryggen) brukte 30 år på å bekjempe «de tre hornene».

   Hvis «den ødeleggende styggedom» også er pavedømmet, må pavedømmet ha brukt 438 år på å bygge seg opp først (538 år – år 70 = 468 år). I følge katolsk tradisjon, satt Linus som pave da Jerusalem ble invadert i år 70. Han var den første paven etter Peter, i følge tradisjonen. «Den ødeleggende styggedom» må dermed ha startet som Romerriket, men deretter sakte men sikkert omdannet seg til pavedømmet, over en periode på 468 år.

   At Jerusalem kalles hellig grunn, kan bero på at paktens ark fremdeles er der, men det kan også bety at grunnen tidligere har vært hellig.

   1. Jeg lurer på om du har tenkt på at Luk 21:20-24 kanskje ikke handler om Jerusalems ødeleggelse i det hele tatt. Det har sammenheng med hvor versene er plassert i forhold til progresjonen av de øvrige versene og at de to andre evangeliene (Mat 24 og Mar 13) setter denne delen av profetien i et annet tidsperspektiv.

    Når jeg tar utgangspunkt i Mat 24, leser jeg at versene t.o.m. 14 handler om tiden fram mot fullendelsen av evangeliets forkynnelse til alle folk, tunger og ætter. Neste vers begynner med ordene: «Når dere DA ser ødeleggelsens vederstyggelighet..». Det skulle bety at ødeleggelsens vederstyggelighet ikke kan stå på hellig grunn før evangeliet har gått ut til hele verden.

    Lukas, som ikke selv var til stede mens Yeshua ga denne profetien til disiplene og heller ikke kunne ha fått det gjenfortalt fra andre enn disiplene, har fått en litt annen versjon om den ødeleggende vederstyggelighet, som i hans versjon har blitt til krigshærer som ødelegger Jerusalem. Hvis dette handler om den fysiske byen på det aktuelle tidspunktet, så sier Lukas noe som ville være praktisk umulig da det skjedde. Da byen ble omringer av romerhæren, var det umulig for noen utenfor byen å komme inn i byen. Ikke engang romerhæren klarte å bryte seg inn i byen. I stedet satte de i gang en blokkade for å sulte byens innbyggere til overgivelse. Til slutt var det så stor hunger at mødrene kokte sine egne barn. Det er derfor rart at Yeshua kunne ha sagt det Han sa i vers 21 om de som var utenfor byen. Neste problem er det som sies i vers 24. Romerhæren tok ikke fanger. De som ikke ble drept med sverdet, ble korsfestet i lange rekker utenfor byen i hvert tre som kunne oppdrives. De eneste som unnslapp for en tid, var de som klarte å unnslippe idet hæren foretok en midlertidig tilbaketrekking. De klarte å komme seg til Massada, der de senere ble slaktet for fote eller gjorde selvmord ved å kaste seg ut for klippene.

    Det sies også noe rart i vers 23. Det står at det skulle være stor nød på JORDEN. Det virker ikke å være en lokal hendelse.

    Det siste som gjør det enda vanskeligere å plassere dette til år 70 er det som sies om hedningenes tid i vers 24. I Åp 11:2 sies det at hedningene tid skulle vare i 42 profetiske måneder, som vi vet var fra 538 til 1798. Dermed stemmer dette bedre med Mat 24 og Mar 13. Det som da åpner seg er en profeti med symboler og metaforer. Jerusalem og Juda er ikke lenger byen og landskapet, men Guds folk i Middelalderen. Jerusalem er de kristne, mens Juda er de jøde-kristne. Begge ble utsatt for enorme forfølgelser og nedslaktinger. Man regner med at omkring 50 millioner kristne og jøder ble drept på bestialsk måte. Mange kristne flyktet opp i fjellene og til øde steder. Blant annet Waldenserne. For noen dager siden gikk paven ut med bønn om tilgivelse til Waldenserne.

Det er stengt for kommentarer.