Skriftene vitner om Ham

Titler som tilfaller Herren Gud, den eneste Far (Mal 2:10) i Det gamle testamentet, blir i Det nye testamentet oppfylt av Yeshua, Guds Sønn. Det er ingen overraskelse, for Skriftene i Det gamle testamentet vitnet om Ham:

Joh 5:39 – «Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg.»

Det gamle testamentet Det nye testamentet
Gud er Den Allmektige (1Mos 17:1) Yeshua er Den Allmektige (Åp 1:7-8)
Gud er Den Hellige (Jes 43:15) Yeshua er Den Hellige (Apg 3:14)
Gud er Jeg er Han (Jes 43:10) Yeshua er Jeg er Han (Joh 4:26)
Gud er Den Første og Den Siste (Jes 44:6) Yeshua er Den Første og Den Siste (Åp 22:13)
Gud er Klippen (Sal 18:32) Yeshua er Klippen (1Kor 10:4)
Gud er Hyrden (Jes 40:11) Yeshua er Hyrden (Joh 10:14)
Gud er den eneste Frelser (Jes 45:21) Yeshua er den eneste Frelser (Apg 4:12)
Gud er Forløseren (Jes 41:14) Yeshua er Forløseren (Luk 1:68)
Gud er herrenes Herre (5Mos 10:17) Yeshua er herrenes Herre (Åp 17:14)
Gud er Skaperen (Jes 44:24) Yeshua er Skaperen (Joh 1:3)
Gud er Israels Konge (Jes 44:6) Yeshua er Israels Konge (Joh 1:49)
Hvert kne skal bøyes for Gud (Jes 45:23) Hvert kne skal bøyes for Yeshua (Fil 2:10)
Gud kommer (Sak 14:4-5) Yeshua kommer (Matt 25:31)

De sju lysestakene

I Åpenbaringsboken nevner Menneskesønnen de syv menighetene i Asia:

Åp 1:10-11 «På Herrens dag ble jeg grepet av Ånden, og bak meg hørte jeg en sterk røst, som av en basun. Den sa: «Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,» og: «Det du ser, skriv det ned i en bok og send det til de sju menighetene som er i Asia: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»

Johannes så Menneskesønnen oppholde seg midt blant sju lysestaker:

Åp 1:12-13 – «Så snudde jeg meg for å se røsten som talte til meg. Og da jeg hadde snudd meg, så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom de sju lysestakene så jeg Én som lignet Menneskesønnen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet.»

Her sies det at de sju lysestakene er de syv menighetene:

Åp 1:20 – «Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i Min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene som du så, er de sju menighetene

Her vandrer Menneskesønnen blant de syv lysestakene:

Åp 2:1 – «Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier Han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, som vandrer midt iblant de sju lysestakene av gull»

I og med at lysestake betyr en menighet, og Menneskesønnen vandrer blant lysestakene, betyr dette at Menneskesønnen faktisk vandrer midt i blant de troende ved sin Ånd, som er Den Hellige Ånd, som er Yeshua selv. Herren selv sa følgende:

Matt 18:20 – «For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.»

Paulus skrev følgende:

2Kor 6:16 – «Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er Den levende Guds tempel. Som Gud har sagt: «Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.»

2Kor 3:16 – «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

Det sies at de syv menighetene som nevnt i Åpenbaringen, har en parallell til menighetens historie helt frem til i dag. Det sies at Laodikea er nåtidens menighet. Dette er i såfall et eget studium. Poenget med dette innlegget er å påvise at Yeshua vandrer blant oss troende ved Sin Ånd.

Uren «mat»

Delvis av frustrasjon merker jeg meg at stadig flere spiselige matvarer forsvinner fra butikkenes sortement. Det er særlig matvarer uten svin som forsvinner, nå i det siste Trønderfår u/svin. Det betyr selvfølgelig ingenting for dem som spiser svin, men vi skal overleve dem som spiser svin, får et dårligere tilbud. Jeg regner med at den siste setningen provoserte, men la meg forklare.

Da Gud skapte, skapte Han både rene og urene dyr. Dette var lenge før det eksisterte en eneste israelitt eller jøde. Det faktum at Gud skapte urene dyr er altså ikke noe som kan forklares med at det tilhører den gamle pakt. Den gamle pakt ble ikke gitt før Moses mottok den av Gud selv. Pakten finnes nedtegnet i Mosebøkene. Men Mosebøkene er ikke den gamle pakt. Heller ikke det Gamle Testamentet. Vi finner paktsordene i 5 Mos 5. Pakten er ikke annen enn de ti budene pluss forskriftene. Paktens lov ble skrevet på to steintavler med Guds finger og lagt ned i Paktskisten. Moseloven som Moses skrev på sausekinn, ble oppbevart i et eget rom på utsiden av Paktskisten. Den gamle pakt er de forordninger som Gud ga dem for at de skulle forstå og leve etter Guds vilje.

Gud måtte skrive en tilleggslov fordi israelsfolket ikke klarte å leve opp til pakten. Denne tilleggsloven var Seremoniloven. Seremoniloven er ikke en del av den gamle pakt. Den ble ikke gitt på Horeb, slik som den gamle pakt, men ble tilføyd senere.

Når Gud gjennom profeten Jeremias profeterer at Han vil gi de troende en ny pakt, så er det ikke noe nytt Han kommer med. Det er den samme pakten og den samme paktsloven. De ti budene er ikke forandret. Men disse budene skulle flyttes fra Paktskisten til vårt hjerte og sinn. Det er eneste forskjellen. Betydningen av dette er at Gud leder oss til å lyde Hans lov. Problemet for kristenheten er at det ikke har skjedd. Det skyldes ikke at Gud ikke holder sine løfter, men at de kristne ikke lyder Gud slik at Han kan oppfylle SIN del av løftet.

En del av paktsbetingelsene er altså lydighet til forskriftene. Det finnes flere forskrifter, blant annet forskriften om rene og urene dyr. Mange kristne tror at denne forskriften er opphevet, men det er bare Seremoniloven som er opphevet. I forskriften sier Gud at de rene dyrene KAN spises og at de urene dyrene IKKE SKAL spises. Det er med andre ord et forbud mot å spise urene dyr. Spørsmålet er hvor strengt er dette forbudet? Peter var på grensen til å få panikk ved tanken på å spise noe urent, så han nektet å spise det selv om Gud tilsynelatende sa at det var greit. Men det var ikke greit, for i Apg 10,28 blir Peter klar over hva Gud mente. De urene dyrene som kom ned fra himmelen i en duk, symboliserte ikke urene dyr, men hedenske mennesker. Dette viser at loven om rene og urene dyr som vi finner i 3 Mos 11, ikke er opphevet. Så, hvor alvorlig er det å bryte denne loven?

Jes 66,15-17 For se, Herren skal komme med ild og med sine vogner, som en virvelvind, for å gjengjelde i sin brennende vrede. Hans straff kommer med flammer av ild. 16 For med ild og ved sitt sverd skal Herren dømme alle mennesker. De Herren slår i hjel, skal være mange. 17 De som helliger seg og renser seg for å gå til hagene etter en som er midt iblant dem, de som spiser svinekjøtt og avskyelige ting, også mus, de skal alle sammen få sin ende, sier Herren.

Hvor alvorlig er det?

Tiender fra Østen og Norden

http://www.reuters.com/article/2015/02/23/us-iran-nuclear-russia-missiles-idUSKBN0LR0MZ20150223

I vårt gamle forum hadde vi et tema som handlet om terrorkrigen i Midtøsten med utgangspunkt i Dan 11,40-45. Selv om det aller meste er oppfylt, gjenstår tiender (meldinger) fra Østen og Norden.

Idag har media snappet opp en melding om at Russland (Norden) tilbyr Iran å få kjøpe deres siste bakke-til-luft raketter av typen Anety-2500, som er en oppgradering/forbedring av S-300V. Forrige gang Russland prøvde å selge sitt beste rakettforsvar til Iran, ble salget forhindret av skarpe protester og sanksjoner fra USA og EU. Russland ser ikke ut til å ha noen skrupler denne gangen. Hvis Iran vil ha rakettene, vi Russland levere, sanksjoner eller ei. Russland er på krigsstien. De vil ikke ha innblanding i det som de oppfatter som sine anliggender.

Russland har også inngått avtaler med Kina, Brasil, India og Sør-Afrika om et banksamarbeide som skal konkurrere med Verdensbanken og IMF. Dette er deres kamp mot «Den Nye Verdensorden». Meningen er at Petrodollar (USD) skal avskaffes som betalingsmiddel og erstattes av en annen valuta. Ikke rart at USA kjører et hardt løp for å bekjempe Russlands ambisjoner i Ukraina og Syria. BRICS-banken skal etter planen starte opp i slutten av 2015.

https://realcurrencies.wordpress.com/2014/08/20/the-brics-bank-next-stop-on-the-road-to-world-currency/

Status pr. februar 2015

Vi er over halvveis i den andre måneden av året. Det har vært terrorhandlinger i Paris og København. Hellas står på vippen til å forlate eurosamarbeidet, som i praksis kan bety at de kan bryte helt ut av EU. Storbritania snakker også høyt om å forlate EU. Gerald Celente sier at verden er bare uker fra en total økonomisk kollaps og at det ikke finnes en eneste mulighet for å forhindre det. EU er i ferd med å innføre negative renter. ISIL herjer som barbariske idioter i Syria, Irak, Egypt og Libya, godt hjulpet av sine råtne støttespillere som finansierer dem og forsyner dem med avanserte våpen. Saudi-Arabia og USA pumper opp all den oljen de klarer å produsere slik at oljeprisene har blitt så lave at det nesten ikke er lønnsomt å selge olje. Den vestlige verden er nesten totalt avkristnet. Økumeniseringen går med ekspressfart. Søndagshelligholdelse har blitt et hett tema og ingen forstår bæra av hva Bibelen sier om det. Alt dette har skjedd i løpet av noen få uker. Hold på hatten, for dette er bare begynnelsen.

Juksepaver

Paven i Vatikanet har nok litt å rutte med, men den norske kirken er ikke like velstående. Stat og kommune må ikke stille seg slik at de får skattepengene tilbakebetalt i røkelse og myrra. Politiet har nummer 02800.

http://www.dagbladet.no/2015/02/14/kultur/kommentar/meninger/samfunn/katolikkrotet/37704999/