Hvem var egentlig Paulus?

Paulus skriver i en rekke av sine epistler/brev, at han er en apostel: Rom 1:1, 1:5, 11:13; 1Kor 1:1, 1Kor 9:1-2, 1Kor 9:5, 1Kor 15:9; 2Kor 1:1; Gal 1:1; Ef 1:1; Col 1:1; 1Tim 1:1; 2Tim 1:1; Tit 1:1.

Kriteriet for å være en apostel, er at vedkommende må ha fulgt Herren Jesus og de andre apostlene mens Han gikk blant oss, helt til dåpen, og må ha bevitnet oppstandelsen (Apg 1:21-22). Paulus oppfyller ingen av disse kravene.

Matt 10:2-4 – «Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Lebbeus, som hadde etternavnet Taddeus, Simon, kanaaneeren, og Judas Iskariot, som også forrådte Ham.»

1) Simon Peter
2) Andreas
3) Jakob, sønn av Sebedeus
4) Johannes
5) Filip
6) Bartolomeus
7) Tomas
8) Matteus
9) Jakob, sønn av Alfeus
10) Lebbeus Taddeus
11) Simon
12) Judas Iskariot > Mattias

Judas Iskariot ble erstattet etter loddtrekning, hvor Mattias ble utnevnt som den tolvte apostelen (Apg 1:23-26).

I Åp 21:14 leser vi at Lammet har 12 apostler, og at Det nye Jerusalem har tolv grunnsteiner hvor navnene på de tolv står skrevet; men hvor er det blitt av den trettende i rekken – Paulus?

Se også:

6 tanker om “Hvem var egentlig Paulus?”

 1. Bibelen omtaler fire personer utenom de tolv som apostler. Disse var Barnabas, Paulus, Silas og Timoteus. Apostel betyr utnevnt av Gud. Siden disse fire ikke var utnevnt av Yeshua mens Han virket på jorden, kalles de fire ofte for Den Hellige Ånds apostler. De tolv apostlene virket først som disipler før Yeshua utnevnte dem som apostler etter sin oppstandelse. De andre apostlene ble kalt til aposteltjeneste i den første kristne menighet som ble innstiftet i Jerusalem.

 2. Mattias ble heller ikke utnevnt direkte av Yeshua, men ble utpekt av apostlene i plenum. Vi kan kanskje si at Mattias også var en av «Den Hellige Ånds apostler».

  Hvis Mattias er blant de tolv apostlene i Åp 21:14 (uten å bli direkte utnevnt av Yeshua), er det snodig at ikke Paulus og de andre også har fått sine navn skrevet på stein.

 3. Matteus ble valgt til apostel etter at Judas Iskariot hadde forrådt Jesus og tatt sitt eget liv. På den måte er han egentlig den 13 apostel.

  Paulus ble vel ikke direkte valgt til apostel av Jesus.
  Paulus forfulgte kristne etter Jesus død.

  Paulus, hedningenes apostel, var ikke blant Jesus tilhengere mens Jesus levde. Og etter Jesus død og oppstandelse var han en stor motstander og forfølger av de kristne, og var også enig i drap på disse. Det var under forfølgelse av disse at han fikk se og høre Jesus, den oppstandne, i et kraftig syn. Ap.gj.kap 9)

  Men først må en være disippel, før apostel? Hvor gikk Paulus i lære? Han var jo en stor motstander av Jesus og kristne. Var det nok å høre og se Jesus en kort stund? I tanke på at han virkelig var en stor motstander.

  1. Det er riktig at man være disippel før man kan bli apostel. Paulus var ikke blant Yeshuas tolv apostler, men man må ikke være blant de tolv for å være apostel. Apostel betyr utsendt. Paulus var utsendt av Yeshua hvis vi skal tro at Bibelen er sann. Paulus påpeker dette gang på gang på gang. De tolv aksepterer først ikke at Paulus er apostel fordi de er redd ham etter alle hans forfølgelser av de kristne. Men Bartolomeus introduserer ham for de tolv med vitnesbyrd om hva han hadde gjort i Damaskus etter sin omvendelse. Paulus hadde en spesiell aposteltjeneste i forhold til de tolv. Yeshuas disipler, som senere ble apostler, hadde fått i oppdrag at de ikke skulle gå til andre enn til de bortkomne av Israels ætt. Paulus derimot skulle gå til hedningene. Paulus og de tolv hadde dermed to forskjellige målgrupper. Evangeliet var det samme. Man kan ikke være apostel for Gud med et falsk evangelium. Bibelens Gud forteller at noen som kaller seg apostler, ikke er/var det (Åp 2,2). Det er ingen tvil om hvem dette sikter til.

 4. Apg 15:7 – «Og etter at det hadde vært sterke meningsytringer, sto Peter fram og sa til dem: «Menn og brødre, dere vet at for mange dager siden gjorde Gud det valg blant oss at det var ved min munn hedningefolkene skulle høre evangeliets ord og komme til tro.»

  Apostelen Peter var ved Gud utnevnt til å forkynne evangeliet til hedningene, og at han i samråd med apostlene og de eldste, sendte Paulus og Barnabas ut for å forkynne. I så måte kan tittelen apostel rettferdiggjøres, men de er ikke sendt direkte av Gud og oppfyller ikke kriteriene for å være Yeshuas apostler (ved at de måtte være disipler fra begynnelsen av Yeshuas virke, og må ha bevitnet oppstandelsen).

  Det kan virke som at Paulus senere får et anstrengt forhold til både apostlene og menighetene i Asia.

  Paulus kommer med et interessant utsagn i brevet til Timoteus:

  2Tim 1:15 – «Dette vet du, at alle de i Asia har vendt seg bort fra meg. Fygelus og Hermogenes er også blant dem.»

  Alle de syv menighetene i Åp, ligger i Asia. Dette gjør Åp 2:2 veldig interessant, hvor Gud taler til menigheten i Efesos i Asia:

  Åp 2:2 – «Jeg vet om dine gjerninger, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere.»

  1. De syv menighetene i Asia er bilder på de syv kristne menighetsepokene fra og med Johannes tid til Yeshuas gjenkomst. Efesus tilsvarer apostelmenigheten, dvs. den kristne epoken i apostlenes levetid. Menigheten i Efesus var et forbilde på dette fordi de der hadde problemer med falske apostler. Johannes drev en apostelskole i Efesus som i følge ham selv fostret antikristelige elementer.

   1 John 2:18-19 Dere barn! Det er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.
   De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss.

   Vi vet hvem noen av disse var. Flere av dem var såkalte kirkeledere, dvs. biskoper i den Katolske Kirke.

   http://learnlearn.net/Historie,religion,kunst/Krisbc.htm

   En person som Justin Martyr regnes av de fleste kristne som meget from person, kanskje mest fordi han som navnet tilsier led «martyr»-døden. I virkeligheten var han antisemitt og en sterk motstander av sabbaten. Dette til tross for at hans lærer var jøden og apostelen Johannes.

Det er stengt for kommentarer.