Ikke i lengden holde sammen

Idag, søndag den 25. januar 2015, avholdes det parlamentsvalg i Hellas. Det venstreradikale partiet Syriza ligger an til å vinne over halvparten av mandatene. I så fall vil de kunne styre landet alene uten støtte fra andre partier. Partiet går til valg med løfter om å ordne opp i landets ødelagte økonomi.  Landet har en gjeld på 180 prosent av BNP.  Til sammenligning har USA en statsgjeld på 90 prosent av BNP,  dvs. det halve av Hellas.  Konsekvensen er at Hellas kan skape økonomisk kaos i hele EU. Noen tror at Hellas enten vil bli kastet ut av eurosamarbeidet eller melde seg selv ut av dette samarbeidet.

Bibelen har  en profeti som sier noe av hva vi kan vente i nærmeste framtid. Om dette gjelder Hellas eller andre EU-land, er ikke godt å si. Storbritania er heller ikke et trygt EU-medlem.  Statsminister Cameron ønsker å avholde et EU-valg så snart som overhode mulig.

Daniel 2:42-43
På samme måten som tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels skrøpelig.
Slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd*. Men de skal ikke henge fast til hverandre, slik jernet ikke blander seg med leire.

Hvem var egentlig Paulus?

Paulus skriver i en rekke av sine epistler/brev, at han er en apostel: Rom 1:1, 1:5, 11:13; 1Kor 1:1, 1Kor 9:1-2, 1Kor 9:5, 1Kor 15:9; 2Kor 1:1; Gal 1:1; Ef 1:1; Col 1:1; 1Tim 1:1; 2Tim 1:1; Tit 1:1.

Kriteriet for å være en apostel, er at vedkommende må ha fulgt Herren Jesus og de andre apostlene mens Han gikk blant oss, helt til dåpen, og må ha bevitnet oppstandelsen (Apg 1:21-22). Paulus oppfyller ingen av disse kravene.

Matt 10:2-4 – «Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Lebbeus, som hadde etternavnet Taddeus, Simon, kanaaneeren, og Judas Iskariot, som også forrådte Ham.»

1) Simon Peter
2) Andreas
3) Jakob, sønn av Sebedeus
4) Johannes
5) Filip
6) Bartolomeus
7) Tomas
8) Matteus
9) Jakob, sønn av Alfeus
10) Lebbeus Taddeus
11) Simon
12) Judas Iskariot > Mattias

Judas Iskariot ble erstattet etter loddtrekning, hvor Mattias ble utnevnt som den tolvte apostelen (Apg 1:23-26).

I Åp 21:14 leser vi at Lammet har 12 apostler, og at Det nye Jerusalem har tolv grunnsteiner hvor navnene på de tolv står skrevet; men hvor er det blitt av den trettende i rekken – Paulus?

Se også: